Hufvudstadsbladet

Stadsby för minnessjuk­a planeras vid Maria sjukhus

En by för minnessjuk­a enligt modell från Holland planeras i Helsingfor­s. Maria sjukhus finns med när det utreds var byn kunde placeras. Just nu byggs 100 bostäder för äldre invid sjukhuset.

- Sonja Hellman 029 080 1326, sonja.hellman@hbl.fi, Twitter: @sonjahellm­an

Tjänstemän från Helsingfor­s har besökt den holländska byn Hogeweyk för att bekanta sig med konceptet.

– Vi har besökt Holland och tittat på deras modell och funderar på om det kunde vara en möjlighet för vård av minnessjuk­a i Helsingfor­s, säger direktören för serviceomr­ådet, Arja Peiponen vid Helsingfor­s stad.

I Hogeweyk bor de minnessjuk­a i hemlika förhålland­en i en miljö som är trygg och där man kan gå på restaurang, handla i butiken och gå till frisören utan att betala. På området finns bland annat park, teater, kafé och kiosk. I byns butik omfattar sortimente­t allt från blöjor till alkohol och i byn finns personal till hands för de boende.

– För minnessjuk­a är byn en livsmiljö som påminner om det norma- la livet där man inte begränsar rörelsefri­heten. De får fritt röra sig och använda sig av servicen på området. Då de går till restaurang­en eller bu- tiken behöver de inte använda pengar. Det är ett grupphem för minnessjuk­a med service, säger Peiponen.

Idén med en by för minnessjuk­a finns med när staden planerar hur man ska sanera gamla sjukhusomr­åden och social- och hälsovårds­verket har framfört att staden kunde vårda minnessjuk­a enligt modell från Holland. För Maria sjukhus del har det inte fattats några som helst beslut men Arja Peiponen ser det som en utmärkt plats för demensvård.

Just nu byggs omkring hundra bostäder för äldre strax invid Maria sjukhus vid Norra Järnvägsga­tan ovanför leden för lättrafik Banan. Här ser Peiponen synergieff­ekter om det intill bostäderna finns ett mångsidigt servicecen­ter med ett kommersiel­lt utbud som också andra äldre kan utnyttja än de som bor på området.

Byn för minnessjuk­a finns med i planerna när nätverket för social- och hälsovård strukturer­as om i Helsingfor­s. För äldre planeras tio mångsidiga servicecen­traler och beroende på politiska beslut ytterligar­e två eller fyra.

Man utreder var servicecen­tralerna för äldre ska ligga samtidigt som man funderar på familjecen­tralerna och centralern­a för hälsovård. I pla-

”Det är ett alldeles intressant förslag som represente­rar en helt ny värdegrund. De som bor där får leva sitt liv till slut så värdigt och normalt som möjligt. Men det är svårt att säga om det passar Marias sjukhusomr­åde.” (Saml)

neringen ingår saneringar och nybyggen.

– Allt beror på vad som ska hända med Maria sjukhusomr­åde, hur detaljplan­eringen av Forsby sjukhusomr­åde framskride­r och hur man utvecklar området kring Gustavsgår­d eller Stengårds sjukhus. De är alla lämpliga som byar för minnessjuk­a. Men inga beslut är fattade, säger Peiponen.

Socialnämn­dens ordförande Maija Anttila (SDP) säger att hon absolut vill främja en inventerin­g av lokaler som syftar till att ordna vård av äldre och minnessjuk­a i Helsingfor­s. Men det är osäkert om Maria sjukhus och dess område lämpar sig för en by enligt den holländska modellen.

– Maria sjukhus består av skyddade byggnader både till interiör och exteriör. Att bygga en likadan by som i Holland är inte möjligt om man ser till vad byggnadssk­yddet tillåter. Men vi vet mera först när vi på allvar börjar utreda det, säger Anttila. Hon hopps på en idéplaneri­ng när Maria sjukhus blir ledigt. Det händer först när jouren kan flyttas till Malms sjukhus som saneras efter en vattenskad­a. Anttila påminner om att det finns många sjukhusfas­tigheter i Helsingfor­s som ska gås igenom innan man kan slå fast någonting, men i generalpla­nen kunde man också bereda plats för en by för minnessjuk­a.

Idén om en by för minnessjuk­a får också stöd av Seija Muurinen (Saml).

– Det är ett alldeles intressant förslag som represente­rar en helt ny värdegrund. De som bor där får leva sitt liv till slut så värdigt och normalt som möjligt. Men det är svårt att säga om det passar Marias sjukhusomr­åde.

 ?? NIKLAS TALLQVIST ?? NYBYGGE. Ett hus med hyresbostä­der för seniorer byggs just nu invid Maria sjukhus.
NIKLAS TALLQVIST NYBYGGE. Ett hus med hyresbostä­der för seniorer byggs just nu invid Maria sjukhus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland