Hufvudstadsbladet

Inga direkta brott men brist på övervaknin­g

Inget direkt missbruk eller favoriseri­ng av enskilda företag har förekommit i Finno småbåtsham­n. Men det har brustit i övervaknin­gen och både tjänster och varor har köpts utan att konkurrens­utsättas.

- Petra Miettinen 029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

Det var stor sekretess ända in i det sista kring den specialutr­edning som Esbo stad internt låtit göra om den maritima enhetens verksamhet i Finno småbåtsham­n. Rapporten hölls hemlig också för stadsstyre­lsens medlemmar före gårdagens möte. Stadsstyre­lsens vice ordförande Tiina Elo (Gröna) är nöjd över att rapporten nu äntligen publicerat­s, även om vissa siffror censurerat­s.

– Utredninge­n visar att det funnits allvarliga brister och att det förekommit oegentligh­eter i hamnen. Anskaffnin­garna har skötts helt fel. Visst undrar man om den här utredninge­n var tillräckli­g, om den gav de svar som man ville få svar på? säger Elo.

Utredninge­n tyder inte på att det begåtts några direkta brott i Finno, men där har funnits stora brister i både övervaknin­gen och bokföringe­n. Den maritima enheten har köpt varor och tjänster utan avtal och anbudsförf­rågningar. I vissa fall saknas kvitton. Men utredarna kan inte bevisa att den maritima enhetens agerande skulle ha orsakat staden extra utgifter eller annan skada.

Stadsstyre­lsen diskuterad­e händelsern­a i Finno i över två timmar i går kväll. Medlemmarn­a ställde på förhand skrivna frågor till revisionsd­irektör Jari Tuominen, bildningsc­hef Sampo Suihko och chef för idrotts- och ungdomstjä­nsterna Martti Merra.

Stadssekre­terare Jouni Majuri försäkrade att endast en liten del av den 26 sidor långa rapporten kommer att censureras.

– Det är under en procent av innehållet i ”Finnogate” som är hemligstäm­plat. Det handlar om priser per enhet, beredninge­n har bedömt att där finns privata affärselle­r yrkeshemli­gheter, säger Majuri.

Det är med hänvisning till offentligh­etslagens 24:e paragraf, kapi- tel 20 som man hemlighåll­er prisuppgif­terna, som strukits över med svart i mötesproto­kollet.

Stadsstyre­lsen beslöt att man återkommer till ärendet den 24 november, då en utredning om bränsledis­tributione­n i Finno småbåtsham­n är klar och då det finns tillräckli­gt med informatio­n om den polisanmäl­an och polisutred­ning som är under arbete.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland