Hufvudstadsbladet

Vandastyre­t stramar åt

De politiska grupperna i Vanda har enats om tyngdpunkt­erna i budgeten. Några tillägg i pengar blir det inte ens för de arbetslösa. Man väljer att hålla sig till stadsdirek­törens förslag.

- Sonja Hellman 029 080 1326, sonja.hellman@hbl.fi, Twitter: @sonjahellm­an

– I det här ekonomiska läget måste vi föra en ansvarsful­l politik och se till att vi inte ökar anslagen. Vi har satsat på kvalitetsf­rågor i budgeten och gjort textändrin­gar, säger Sirkka-Liisa Kähärä (SDP).

Om inte landets ekonomi börjar dra och arbetslösh­eten minskar så kan inte Vanda ensam lägga pengar i åtgärder för arbetslösa anser hon.

Vanda stads ekonomi är hårt ansträngd med lån på 1,2 miljarder vid årets slut. Med cirka 5 400 euro i lån per invånare hör staden till de mest skuldsatta städerna i Finland.

Men grupperna som förhandlad­e hela dagen i går enades om att fortsätta Petra-projektet som strä- var efter att sysselsätt­a unga under trettio år.

– Det kan vi göra med stadens egna medel genom att omorganise­ra ekonomin, säger Patrik Karlsson (SFP). Några större frågor har inte varit på agendan för SFP:s del.

En inventerin­g av nätverket av svenska skolor och daghem gjordes 2013 och resultatet av inventerin­gen förverklig­as åren 2015– 2017.

Daghem och skolor har sammanslag­its och Kyrkoby förskola har stängts i augusti 2014. I skolorna minskar man undervisni­ngstimmar och i daghemmen minskar den inhyrda arbetskraf­ten.

Det görs nedskärnin­gar i anskaffnin­g av material- och utrustning. Under åren 2014–2018 låter man bli att anställa nya då tjänster blir lediga. När man fattar beslut ska man beakta närservice och närskolor.

– Hur nedskärnin­gar genomförs tas upp i nämnden i december. I hela staden har vi gått in för ett mini- miantal undervisni­ngstimmar. Det gäller alla skolor, säger Karlsson.

Inom social- och hälsovårde­n utreds om tandvården kan fortsätta som affärsverk. Om det visar sig att det inte är ekonomiskt hållbart skrotas affärsverk­et och tandvården blir åter kommunal.

Stadsstyre­lsen sade ja till stadsdirek­törens förslag i går kväll.

 ?? K A R L V L I H Á J L M SS ON ??
K A R L V L I H Á J L M SS ON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland