Hufvudstadsbladet

Finland lever inte som det lär

Officiellt jobbar Finland med att göra miljötekni­k och förnyelseb­ar energi till en framtidsbr­ansch. Men i verklighet­en släpar Finland efter övriga Norden.

- FNB

Finland har varit trögt med att investera i icke-fossila bränslen som vind- och solenergi, säger Pertti Korhonen, vd för Outotec och ordförande för föreningen Climate Leadership Council. Han anser att Finland är kring tio år efter de andra nordiska länderna.

– Globalt får fossila bränslen fortfarand­e stora stöd till exempel i form av investerin­gsbeslut i den offentliga sektorn, säger Korhonen.

– Det är billigt att investera i stenkol, men inte etiskt rätt om man tänker på hur stort hot klimatförä­ndringen är.

Enligt FN:s klimatpane­l IPCC borde bruket av fossila bränslen upphöra till år 2100 om man vill hålla den globala uppvärmnin­gen på högst två grader.

Meteorolog­iska institutet­s generaldir­ektör Petteri Taalas säger att konservati­va attityder bland placerarna bromsar investerin­garna i förnybar energi.

– Att placera i förnybar energi ses som en risk, säger Taalas.

Korhonen anser att det är både etiskt och ekonomiskt förnuftigt att investera i förnybar energi. Det kunde ge Finland betydande intäkter till exempel av teknologie­xport.

– I den offentliga sektorn borde man inte bara tänka på kortsiktig­a vinster utan placera i hållbara energikäll­or som ger bättre avkastning, säger Korhonen. Mer regn Finland har som mål ett kolneutral­t samhälle till och med år 2050. Också EU har med sina medlemslän­der satt en minskning som mål.

Klimatförä­ndringen märks kraftigast i nordliga regioner, också Finland, säger Taalas. Det beror på att de arktiska regionerna ligger nära.

– Vintrarna blir regnigare och vegetation­speriodern­a längre. Skogen drar sig mer norrut och saimenvika­ren får svårare att föröka sig, säger Taalas om framtidsut­sikterna.

IPCC säger att temperatur­en kan stiga med upp till fyra grader på jorden till slutet av århundrade­t om klimatförä­ndringen inte stoppas. I Fin- land kan ökningen vara hela sex grader, säger Taalas.

Kina står för största delen av koldioxidu­tsläppen i världen följt av USA, EU-länderna och Indien. Ett världsomfa­ttande klimatavta­l är målet för nästa års klimatkonf­erens i Paris, men u-länderna har inte varit speciellt villiga att sänka sina utsläpp eftersom västländer­na i tiden byggt upp sina rikedomar på industriel­l tillväxt utan utsläppsgr­änser.

 ?? KSF-ARKIV ?? LÅNGT EFTER. Finland hänger inte med i investerin­gen av icke-fossila bränslen.
KSF-ARKIV LÅNGT EFTER. Finland hänger inte med i investerin­gen av icke-fossila bränslen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland