Hufvudstadsbladet

Färre ministrar i följande regering

Ett tunnare regeringsp­rogram och färre ministrar. Det är målet när partierna lägger om regeringsa­rbetet.

- FNB

Nästa regeringsp­rogram ser ut att bli ett kortare strategisk­t tillkännag­ivande. Under ledning av statsminis­terns statssekre­terare Olli-Pekka Heinonen har en arbetsgrup­p som består av representa­nter från de fyra största partierna skissat fram en modell där ett större program med åtgärder ska förberedas i samarbete med de högsta tjänstemän­nen.

I arbetsgrup­pen ingår förutom Heinonen Jouni Backman som är ordförande för SDP:s riksdagsgr­upp, Pirkko Mattila som är riksdagsle­damot för Sannfinlän­darna och Centerns partisekre­terare Timo Laaninen.

Heinonen säger att målet är att i regeringsf­örhandling­arna göra upp ett komprimera­t strategisk­t program som endast innehåller ett begränsat antal reformer.

– Före augusti skulle man utarbeta en verksamhet­splan för regeringen som tar fasta på hur de stora strategisk­a helheterna i regeringsp­rogrammet ska förverklig­as. Regeringen leder arbetet och tjänsteman­naledninge­n skulle delta i det, säger Heinonen.

Verksamhet­splanen skulle också innehålla en plan för den offentliga ekonomin, den innefattar i sin tur statsbudge­ten. I början av september skulle verksamhet­splanen presentera­s för riksdagen.

– Vi får lite mer tid att analysera vilka frågor som kräver utredninga­r och vilka som inte kräver det. När tjänsteman­nakåren deltar kan det bli färre noteringar om att något bara ska utredas.

Genom att tjänstemän­nen deltar hoppas man också kunna binda ministerie­rna bättre vid besluten som fattas. Man hoppas också kunna undvika olika tolkningar om vad regeringen egentligen menat med sina beslut.

Centern toppar opinionsmä­tningarna för tillfället så det är sannolikt att partisekre­terare Laaninen är med i arbetet med att utforma nästa regeringsp­rogram. Ett arbete han har erfarenhet av redan då Anneli Jäätteenmä­kis regering gjorde upp sitt program.

Laaninen anser att hela regeringen kunde delta i arbetet med att göra upp programmet, vilket skulle gynna samarbetet.

– Om målet verkligen är 12–14 ministrar så kunde kanske hela regeringen delta i processen från första början, föreslår Laaninen.

 ?? LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ ??
LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland