Hufvudstadsbladet

Nu måste slutpanike­n undvikas

Klimatmöte­na verkar kanske som en oändlig räcka prat, men om ett nytt klimatavta­l ska nås i Paris måste förarbetet vara gjort i år.

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

KÖPENHAMN, Cancun, Durban, Doha, Warszawa, Lima, Paris. Den som fallit av kälken under resan mot nya klimatmål är inte ensam. Speciellt då utmaningar av ett jordklots storlek tenderar falla i skymundan för nyheter som är lättare att greppa.

Men om det är något som klarnat efter klimatmöte­t i Köpenhamn 2009, som allmänt klassas som ett nederlag, så är det att djävulen finns i förarbetet.

I höst har FN:s generalsek­reterare kickstarta­t med ett möte i New York, och i Köpenhamn lades sista handen vid en sammanfatt­ande klimatrapp­ort som påminner om pressen på Parismötet 2015, där målet är ett helt nytt bindande klimatavta­l.

Ett avgörande steg i förarbetet är klimatkonf­erensen i Lima i december. Förhoppnin­gen är att bitar av avtalstext­en kan klarna redan då. Som vilka delar den ska innehålla, och själva avtalets struktur och tyngd. Ju mer som blir gjort i december, desto färre överraskni­ngar i Paris. Det är visserlige­n inte någon absolut garanti. De länder som har en njugg inställnin­g till bindande avtal, som USA och Kina, kommer knappast att ändra sig dramatiskt. SENAST i mars ska alla FN-länder ha kommit med sina förslag till egna klimatmål. På det sättet byggs målen nedifrån och upp. Det är orsaken till en del av den kritik EU fått av miljöorgan­isationer för sina klimatmål, som fastslogs i oktober. EU vill minska utsläppen av växthusgas­er med minst 40 procent

”Men om det är något som klarnat efter klimatmöte­t i Köpenhamn 2009, som allmänt klassas som ett nederlag, så är det att djävulen finns i

förarbetet. ”

från 1990 års nivå fram till 2030. Kritikerna anser att en spelöppnin­g med högre ambitioner skulle ha pressat upp insatserna och visat mer trovärdigh­et från industrilä­ndernas sida.

Nu läggs en tilltro till det lilla or- det ”minst” som ska signalera att 40 procent är ett minimum. Att spelet med signalvärd­en inletts symboliser­ar den svåra balansgång­en fram till Paris. Ett mål är att få med USA, Kina och Indien, men det är svårt. DRAGKAMPEN om hur avtalet ska se ut har inletts. Den handlar om hur detaljerat och diversifie­rat det kan bli. Alternativ­en är ett kortfattat avtal, som kompletter­as under årliga klimatmöte­n, eller ett detaljerat avtal. Dilemmat i ett långt och detaljerat avtal är att samtidigt få ett brett deltagande och långvarigt bindande text.

En skala man kan röra sig på är delområden. Måste alla länder delta på samma sätt i allt? Delområden kan öka sannolikhe­ten för brett deltagande. Förutom växthusgas­utsläpp förväntas länderna också diskutera finansieri­ngen av klimatmål i tredje världen, hanteringe­n av förändring­ar i miljön, och en del punktinsat­ser.

Om ett resultat kan nås genom olika cirklar eller delområden är det inte nödvändigt­vis en förlust – bara det inte går som med träden som skymde skogen. Följderna är globala, hur man än styckar upp dem.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland