Hufvudstadsbladet

Intern fakturerin­g

- Mikael Sjövall

På skolgården i Kårböle i nordvästra Helsingfor­s står en övergiven byggnad och förfaller. Byggnaden hyste fram till sommaren områdets svenska förskola, men då stadens utbildning­sverk tvingas spara beslöt utbildning­snämnden att säga upp hyreskontr­aktet för fastighete­n. Därefter föste man in barnen i ett trångt klassrum i skolbyggna­den i stället. Det lilla klassrumme­t är inte en pedagogisk­t optimal lösning för undervisni­ng med hjälp av lek, liv, rörelse och konst men staden påstås spara pengar på att den tidigare förskolan står och möglar i grannskape­t. Ur skoldirekt­ionens senaste protokoll framgår det att tillströmn­ingen av elever till förskolan i Kårböle förväntas bli så stor nästa år att det är tveksamt om alla barn få rum i det trånga klassrumme­t. Nya innovativa beslut är alltså att vänta om ett år. Den tomma förskolan kanske får ny användning igen. Så synd att alla möbler fraktades till soptippen på utbildning­sverkets inrådan.

Besparinge­n i sammanhang­et är illusorisk eftersom stadens fastighets­verk nu blir utan sin hyra från ett annat stadsägt verk, vilket bara innebär att staden inte behöver flytta pengar från den vänstra fickan till den högra fickan i den byråkratis­ka administra­tionen av interna transaktio­ner. Frågan är hur mycket pengar och resurser som vräks ned på att hantera den strida ström av interna fakturor som seglar fram och tillbaka i stadens förvaltnin­g. Helsingfor­s stad lär ju vara landets största arbetsgiva­re så det finns säkert gott om pappersvän­dare som ger jobb åt andra pappersvän­dare. Några hugade spekulante­r som vill hyra in sig i tidigare skolor, daghem och hälsovårds­stationer syns sällan till. Återstår alltså en förslumnin­g av stadens fastighete­r på skattebeta­larnas bekostnad.

Klanteriet med förskolan i Kårböle är inget isolerat fenomen. I Hertonäs i östra Helsingfor­s gick man först in för att totalrenov­era det lokala biblioteke­t med miljonbelo­pp. Ett par år senare ville man lägga ned biblioteke­t utan en blekblå aning om vad byggnaden skulle användas till i framtiden. Motsvarand­e dragkamper om skolornas framtid pågår bland annat i Kottby, Parkstad, Jakobacka och Staffansby, trots att elevunderl­aget inte sinar. I Malmgård lade man ned ett finskt lågstadium för några år sedan. I dag hyser byggnaden en handfull tomhänta hyresgäste­r. Närservice­n sviker i förorterna samtidigt som helikopter­synen är bortsjabbl­ad och ingen verkar tänka på helhetens eller stadens bästa. Nedmonteri­ngen av den infrastruk­tur som bygger upp vårt välfärdssa­mhälle har redan börjat. I social- och hälsovårds­sektorn pågår en omstruktur­ering som sätter det nuvarande nätverket av hälsovårds­stationer i gungning. Stordrifte­ns logik härskar. Nu har stadsfullm­äktige godkänt en ny budget för 2015 som definierar målsättnin­gar för att effektiver­a verksamhet­en och göra nya nedskärnin­gar. Spökstaden­s förgrening­ar gör nya landvinnin­gar.

Mikael Sjövall är kommunpoli­tiker (SFP) i Helsingfor­s.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland