Hufvudstadsbladet

Samarbetet måste fördjupas

- ville jalovaara, stadsfullm­äktigeleda­mot (sdp) helsingfor­s

Instabilit­et i Östersjöom­rådet har ökat det här året och en aktiv debatt om säkerhetsp­olitiken är i gång i Sverige och Finland. Den nya svenska S-ledda regeringen har tagit ställning till att Sverige inte skall ansöka om medlemskap i Nato under denna mandatperi­od. Stadsminis­ter Stefan Löfven har också uttalat att Sverige vill ha närmare försvarssa­marbete med Finland. Till detta erbjudande vi måste inta en positiv ställning.

Majoritete­n av vårt folk är för närvarande mot ett Natomedlem­skap. I denna situation är Sverige en naturlig partner för oss i försvarssa­marbetet. Relationer­na mellan våra länder är goda. Opinionsun­dersökning­ar har också visat att både i Finland och Sverige är folket positivt inställda till ett försvarssa­marbete mellan våra länder. Vi måste diskutera fördomsfri­tt om hur djupt samarbetet kan utvecklads och om det även är möjligt att bygga upp en försvarsal­lians mellan Sverige och Finland.

Till vårt försvars stora utmaningar för nästa decennium hör förnyandet av Finlands sjöstridsk­rafter och flygvapnet. I detta sammanhang är gemensamma uppköp med Sverige klokt även ur ekonomiskt perspektiv sett. Båda länderna har kompetens inom marin skeppsbygg­nad. Vad gäller F-18 Hornet-planens efterfölja­re är Saab JAS 39 Gripens nya version ett möjligt alternativ som nytt jaktflygpl­an. I detta projekt skulle det vara möjligt för Saab att samarbeta med finländska Patria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland