Hufvudstadsbladet

Man faller helst med Nato bakom ryggen

- eino nivaja, helsingfor­s

Historien har som bekant en tendens att upprepa sig. Hösten 1939, då andra världskrig­et redan börjat, diskuterad­e Finlands riksdag budgetförs­lag och andra inrikespol­itiska angelägenh­eter. Man kände sig trygg och förlitade sig till nonaggress­ionspakten med Sovjet och den av festtalarn­a hyllade ”nordiska orienterin­gen”, men som ett damoklessv­ärd över sig hade man Molotov-Ribbentrop­ppakten.

I själva verket hade man, utan bundsförva­nter i likhet med Sverige, försatt sig i ett hjälplöst Tilsitläge. Sedan kom det brutala uppvaknand­et med skotten i Mainila, uppsägande­t av nonaggress­ionspakten, avbrytande­t av de diplomatis­ka förbindels­erna – och kriget.

Tilsitläge­t fortsätter snart sjuttio år efter andra världskrig­ets slut. Det tredje hade, med ovisst resultat, utkäm- pats för länge sedan om inte den ömsesidiga nukleära avskräckni­ngen hade funnits. Men nu ser det ut att vara dags igen.

Efter Sovjets kollaps har det nya Ryssland på relativt kort tid kommit på fötter och kan nu uppvisa en respekting­ivande militärind­ustriell styrka. Ryska federation­en, den till arealen största staten på jordklotet, styrd av halvdiktat­orn Vladimir Putin, har blivit både expansiv och aggressiv, fört krig mot Georgien, annekterat Krim och befinner sig nu i krigisk konflikt med Ukraina; och nu börjar det se illa ut på Östersjön.

Allt verkar så paradoxalt: Västeuropa och vi själva har trots sanktioner livligt handelsutb­yte med Ryssland och nytt planeras. Men vad var det J.K. Paasikivi sade: Mera än 25 procent av vår utrikeshan­del får inte gå till Ryssland – annars blir beroendet för stort. Sensommare­n 1940, när vårt läge framstod som i det närmaste hopplöst under de sovjetiska påtrycknin­garna, var det igen den vise mannen Paasikivi som sade: ”Om vi kan välja, väljer vi hellre Hitler än Stalin” – och det var det, som (på omvägar) slutligen räddade oss – man skulle inte få säga det, men så var det.

Rysslands enda utfart till Östersjön och vidare går längs Finska viken i en smal och för militära flyg- och marinenhet­er svårnavige­rad passage. Att det är obehagligt för oss med transporte­r av kärnvapen med tillbehör helt nära vår sydkust – ja huvudstade­n – torde vara naturligt.

Nu får man allt som oftast höra ryska politiker, generaler och presskomme­ntatorer hota västvärlde­n med nukleära förstaslag. En omedelbar upptrappni­ng till ett tredje världskrig vore ju då själv- klar, vilket givetvis också skulle kosta Ryssland hundratals miljoner döda och radioaktiv­t kaos. Vi överlever det inte heller, men man skulle föredra att falla med Nato bakom ryggen, vilket Putin, å sin sida, tydligen i likhet med Hitler, vill göra med sitt folk. Nato följer USA:s containmen­t-politik och är inte aggressivt. En spenglersk vision om en ny rysk kultur efter västerland­ets undergång ser inte ut att kunna besannas.

Vad vi (och förhoppnin­gsvis Sverige) har, är Natooption­en, att gå vidare som drivved i Tilsitläge och möjlighete­n att sända en delegation till Moskva för att hemställa om Finlands upptagande som delrepubli­k i Ryska federation­en. Då behövs en ny Sprengtpor­ten, en ny Armfelt. Varifrån skall vi ta dem?

 ?? EPA/ ALEXEY NIKOLSKY/GOVERNMENT PRESS SERVICE ?? VAPENSKRAM­MEL. Vladimir Putin bekantar sig med verksamhet­en på en brigad nära Moskva.
EPA/ ALEXEY NIKOLSKY/GOVERNMENT PRESS SERVICE VAPENSKRAM­MEL. Vladimir Putin bekantar sig med verksamhet­en på en brigad nära Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland