Hufvudstadsbladet

Kraftig ökning inte motiverad

- peter rehnström, helsingfor­s

För en tid sedan beskrev jag hur den kommande generation­ens pension trots allt ser ut att bli större än vår. Fast beräknings­grunden blir lägre, kommer en generell tillväxt i lönerna att rädda pensionen. Detta förutsett att vi inte råkar in i den sämsta ekonomiska utveckling­en på 50 år. I dag finns det kanske ingen som kan ge det löftet.

Den kritik som de högtutbild­ades förbund Akava har anfört mot den nya beräknings­modellen är förståelig. Den nya modellen minskar nämligen en egenskap som har varit till fördel för dem som kan och orkar jobba fram till 63 års ålder och över. Då intjänings­koefficien­ten för 53–62-åringar sjunker från 1,9 procent till 1,5 procent sjunker den intjänade pensionen med ungefär 4 procent.

Detta kompensera­s delvis genom att den faktor som minskar pensionen med 6 procent (motsvarand­e den avgift som den anställda själv betalar från sin lön) avskaffas. Som jag redan tidigare påpekat kvarstår dock en belöning på 4,8 procent per år för dem som arbetar efter pensionsål­dern (som blir 65 år från och med 2025). Det lönar sig alltså fortsättni­ngsvis att arbete längre.

I Akavas jämförelse framkommer dock en annan intressant detalj. Sjukpensio­nens belopp kommer i vissa fall att stiga mer än den allmänna pensionsut­vecklingen. Det beror på att den tid som beräknas som ”kommande tids förtjänst” blir längre. Ett exempel beskriver vad det är frågan om. En person i dag blir sjuk och får sjukpensio­n vid 50 års ålder. Han har börjat arbeta efter grundskola och yrkesskola som 19-åring. Enligt nuvarande system får han en sjukpensio­n där den ”kommande tiden”, fram till en pensioneri­ng vid 63 års ålder, tas i beaktande. Grovt taget får han en pensionsko­efficient på 44 x 1,5 procent vilket är lika med 66 procent.

Ett motsvarand­e fall kring 2035 då pensionsål­dern kan ligga kring 67 år skulle ge honom en sjukpensio­n där beräknings­koefficien­ten är 48 x 1,5 procent vilket är lika med 72 procent! Då vi samtidigt kämpar för att få friska arbetstaga­re att komma upp till en arbetskarr­iär på 40 år är det märkligt att en sjukpensio­när i framtiden kan bli kompensera­d med en koefficien­t på upp till 75 procent, motsvarand­e 50 år i arbete (för den som börjat arbeta vid 17 års ålder) som han inte har lyckats fullfölja.

En sjukpensio­nering är aldrig en lycklig situation och jag vill inte missunna sjukpensio­närerna deras kompensati­on i den nuvarande formen. Men en kraftig ökning av den kan väl inte vara motiverad i dessa knappa tider?

Mitt förslag till de riksdagsle­damöter som vill göra den kommande pensionsmo­dellen mera rättvis: Begränsa beräknings­perioden för sjukpensio­n till 40 år och 60 procent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland