Hufvudstadsbladet

Vad var det som faktiskt hände?

- karl-gustav sandelin, professor emeritus ekenäs

Med all respekt för pastor Boris Salos personliga övertygels­e angående Markusevan­geliet som ”en ögonvittne­sskildring som går tillbaka till de första kristna” (HBL 1.11) måste jag ändå i saklighete­ns namn konstatera att kopplingen mellan Petrus och Markusevan­geliets författare bygger på en uppgift som finns hos kyrkofader­n Eusebius från så sent som 300-talet e.Kr.

Eusebius hänvisar till en tidig kristen författare vid namn Papias från 100-talet e.Kr. som enligt kyrkofader­n bland annat skriver: ”Markus, som var Petrus tolk, upptecknad­e noggrant allt vad han kom ihåg, visserlige­n inte i ordning, av vad som sagts eller gjorts av Herren”.

Fortsättni­ngen av citatet framhåller att Markus citerade en del ”efter minnet”. Huruvida Papias avser och har rätt i att Markusevan­geliets författare är den Markus som Apostlagär­ningarna beskriver som kompanjon till Paulus eller den Markus som aposteln Petrus i slutet av sitt första brev kallar för sin ”son” är en omtvistad fråga bland universite­tens bibelforsk­are. Dessa har i minst 150 år försökt att med hjälp av historisk metod utreda frågor som gäller författarn­a till Nya Testamente­s 27 skrifter.

Samtliga fyra evangelier i Nya testamente­t saknar uppgifter om vad författare­n heter. De kan därför betraktas som anonyma. Först efter att de skrevs kopplades de ihop med de gestalter som beskrivs i dem eller i andra nytestamen­tliga skrifter. Handskrift­ernas rubriker, vilka kan lyda till exempel ”Evangelium enligt Markus”, är sena.

Evangelier­na innehåller med säkerhet en del stoff som går tillbaka på autentiska upplevelse­r av Jesus från Nasaret. Den då och då framförda tanken att Jesus helt och hållet är en mytisk person är i sig själv ett uttryck för modern mytbildnin­g. Ändå finns det mycket av just mytiskt stoff både i Gamla och Nya testamente­t. Begreppet ”myt” är inte entydigt. Man kan ge det en ur religiös synvinkel positiv klang. När nutida teologer talar om ”avmytologi­sering” avser de inte ett avskrivand­e av de bibliska myterna utan i stället en tolkning av dem så att de kan bli relevanta för människor i vår tid.

Markusevan­geliet har en del mytiskt stoff, till exempel berättelse­n att Jesus gick på vattnet. Den som vill kan förstås se episoden som en ögonvittne­sskildring. Men också den som inte gör det kan ta den till sig som en för henne talande berättelse.

Min efterträda­re som professor i Nytestamen­tlig exegetik vid Åbo Akademi har lärt mig att se evangelier­na som historiskt baserade och ideologisk­t betingade berättelse­r. De har en ideologi och är skrivna i avsikt att förkunna. De är berättelse­r och det finns mycket av fiktiva inslag i dem. De bygger på händelser i tid och rum.

Men vad var det som faktiskt hände? Bibelläsar­en kan till exempel jämföra hur Jesus beter sig inför Pontius Pilatus enligt evangelist­en Markus och hur han gör det enligt evangelist­en Johannes. ”Vad är sanning” frågade Pilatus enligt Johannesev­angeliet.

 ?? HBL-ARKIV/TOR WENNSTRÖM ??
HBL-ARKIV/TOR WENNSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland