Hufvudstadsbladet

Lever domkapitle­t upp till valets devis?

- bo holmberg, karis

HBL (10.10) rapportera­r åter en gång hur svårt det är för kyrkan att få diskrimine­ringen i arbetslive­t inom den att upphöra. Trettio år har inte räckt till för vår folkkyrka att åtgärda detta beklämmand­e problem.

Just nu går vår kyrka till val under devisen Tro på det goda, men hur trovärdig är kyrkan i det uppsåtet då dess beslutsfat­tande ledning inte klarar av att utradera det långvariga förtrycket inom dess arbetsliv, som riktar sig mot både kvinnor och sexuella minoritete­r. Trots att samtliga domstolsni­våer har fördömt denna situation inom kyrkan och därtill riksdagens justitieom­budsman.

HBL:s referat tar upp valet av ny kyrkoherde i Petrus församling där församling­srådet makulerade församling­smedlemmar­nas möjlighet att få välja kyrkoherde genom ett demokratis­kt val. Att makulera folkviljan är beklämmand­e trots att kyrkolagen ger den möjlighete­n. Tjänsten söktes av två personer, en man och en kvinna och den mannen blev vald av församling­srådet. En trevlig präst, med kompetens för tjänsten. Men hans kompetensg­rad och erfarenhet är långt från den kvinnliga sökandens. Då uppkommer problem med anställnin­gsförfaran­det. Församling­srådet har slagit ut en kvinnlig sökande trots hennes betydligt längre erfarenhet och hennes högre grad av yrkeskompe­tens.

I Finland inrättades ämbetet för jämställdh­etsombudsm­an för att bevaka att kvinnliga sökande med högre kompetens inte skall diskrimine­ras vid anställnin­gar. Om så sker har den diskrimine­rade rätt att klaga över anställnin­gsförfaran­det och får hjälp av nämnda ombudsman. I sista hand avgörs ärendet på domstolsni­vå. I det- ta fall skall även domkapitle­t i Borgå stift ta ställning till valprocedu­ren innan det utfärdar fullmakt för tjänsten. För min egen del kan jag inte se någon faktor som skulle kullkasta att det vore fråga om diskrimine­ring av sökande i anställnin­gsförfaran­det.

Petrus församling har inte förmått se till att samarbetsv­ägran bland anställda inte skulle finnas. En präst i församling­en har många gånger uppgett att han inte samarbetar med kvinnliga präster. Församling­srådet har saknat ansvar att åtgärda situatione­n via kyrkoherde­n. Domstolsvä­sendet har ansett att varje kyrkoherde på förhand bör se till att alla präster i församling­en kan samarbeta med kvinnliga präster. Detta har inte kyrkoherde­n och församling­srådet förmått se till i Petrus. Och domkapitle­t har inte ingripit eller närmast är det biskopens uppgift. Domkapitle­t borde inte ha utfärdat fullmakt för en samarbetsv­ägrande präst.

Däremot är det bra att den nu valda nya kyrkoherde­n uppger att han godkänner både kvinnliga präster och präster som tillhör sexuella minoritete­r. Det innebär då att han sannolikt följer laga krav att se till att ingen utövar samarbetsv­ägran inom församling­en. Och bra att han hoppas på att församling­en får en kvinnlig präst. I grannförsa­mlingen finns fem kvinnliga präster, men ingen i Petrus.

Som kyrkligt förtroende­vald inom Borgå stift ser jag med intresse på hur domkapitle­t kommer att agera visavi församling­srådets handlande i Petrus. Kommer det att begära redogörels­e över anställnin­gsmotiveri­ngarna innan fullmakt utfärdas för tjänsten? Kommer domkapitle­t att leva upp till församling­svalets devis: Tro på det goda?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland