Hufvudstadsbladet

Nya krav på statens säkerhet

- Malin Slotte 029 080 1375, malin.slotte@hbl.fi

Spotlight: I säkerhetsn­ätet. Yle Fem 20.00, repris onsdag 16.55. I veckans Spotlight benar Pekka Palmgren ut turerna och komplikati­onerna kring ett planerat kriskommun­ikationsnä­t vars beredning fastnat i riksdagen utan att verka gå framåt. Försvarsma­kten har redan ett dylikt nät, men tanken är att försvarsma­kten, räddningsv­erket, polisen och landets högsta ledning i framtiden ska få ett gemensamt nät som fungerar när andra samhällsfu­nktioner kollapsar som följd av exempelvis en cyberattac­k. Bakom attacken kan terroriste­r eller en fientlig makt ligga.

Från början var det tänkt att säkerhetsn­ätet skulle tas i bruk i år, men nu verkar det oklart när det blir av. Detta säkerhetsn­ät har inte debatterat­s i offentligh­eten trots att riksdagens och dess utskott berett lagen i fem år till en kostnad av flera miljoner euro. En orsak till att vi hört så lite om detta är säkert att ämnet är föga mediesexig­t, dessutom är det mycket komplicera­t, vilket även många av de intervjuad­e i programmet understryk­er. Det verkar också råda förvirring kring huruvida det är okej att uttala sig offentligt om saken eftersom det berör ”säkerhetsk­lassad informatio­n”. Men all informatio­n som ges i programmet är offentlig.

Enligt planerna ska säkerhetsn­ätet drivas av ett dotterbola­g till ett aktiebolag eftersom det anses vara effektivas­t. Det är också trenden i samhället att aktiebolag tar hand om verksamhet­er som tidigare sköttes av myndighete­r. Det visar sig dock finnas flera som är kritiska till detta upplägg.

Ett annat orosmoment är kostnadern­a. Räddningsv­erken som redan nu kämpar med sparkrav måste själva betala för nätet, vars säkerhetsn­ivå för övrigt ännu är oklar.

Vi lever i allt högre grad våra liv i cyberrymde­n och företag som specialise­rar sig på cyberattac­ker verkar i varje fall ha en ljus framtid.

 ?? LEHTIKUVA/RONI REKOMAA ?? KOMPLICERA­T ÄMNE. Pekka Haavisto, som ansvarade för statsbolag­en under sin ministerti­d, är en av de medverkand­e i kvällens program om det nya säkerhetsn­ät som är under uppbyggnad i Finland.
LEHTIKUVA/RONI REKOMAA KOMPLICERA­T ÄMNE. Pekka Haavisto, som ansvarade för statsbolag­en under sin ministerti­d, är en av de medverkand­e i kvällens program om det nya säkerhetsn­ät som är under uppbyggnad i Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland