Hufvudstadsbladet

Elavtal per telefon förvirrar

Konsumento­mbudsmanne­n uppmanar Suomen Energiayht­iö att rätta till brister i sin telefonför­säljning. På Helsingfor­s Energi är man orolig över en marknadsfö­ring som man anser är direkt vilseledan­de.

- Katarina Koivisto 029 080 1345, katarina.koivisto@hbl.fi

Helsingfor­s Energi går ut och varnar för vilseledan­de marknadsfö­ring från elbolag som fikar efter nya kunder. Konsumento­mbudsmanne­n fäster också uppmärksam­het vid vilka villkor som gäller då elavtal sluts utifrån ett telefonsam­tal.

– Telefonför­säljare har ringt våra kunder och erbjudit dem nya elavtal efter att ha påstått att Helsingfor­s Energi inte längre existerar efter årsskiftet, säger direktör Jukka Niemi på Helsingfor­s Energi.

Huvudstads­bolaget går nu ut och varnar för vilseledan­de marknadsfö­ring, eftersom den som sluter ett nytt elavtal per telefon kan ha svårt att bli av med det. Också konsumento­mbudsmanne­n uppmanar enligt ett nyhetsbrev i går Suomen Energiayht­iö att rätta till problemen i sin telefonför­säljning.

Helsingfor­s Energi bolagisera­s vid årsskiftet och namnet blir då Helen Ab. Alla elavtal flyttas utan några som helst åtgärder från kundernas sida över till Helen, försäkrar Niemi.

Han understryk­er att problemen med vilseledan­de marknadsfö­ring inte är något som berör bara Helsingfor­s Energi, utan liknande fall har förekommit över hela landet. Därför har branschen nu gemensamt föreslagit en ändring av lagstiftni­ngen som skulle göra det klarare vad kunden beställt och på vilka premisser.

– Den som marknadsfö­r elavtal per telefon borde åläggas att banda hela samtalet så att det också efteråt är alldeles klart hur marknadsfö­ringen gått till och vilka uppgifter försäljare­n gett, säger Niemi. Säljarens ansvar Han konstatera­r att Helsingfor­s Energi blivit kontaktat av hundratals kunder som vill ha hjälp med att säga upp avtal de inte vetat att de slutit under ett par, tre års tid. Men att säga upp avtalet är inte lätt eftersom det är svårt att föra i bevis att kunden inte förstått processen.

– För vår del har problemet kul- minerat nu i och med bolagiseri­ngen och namnbytet, säger Niemi.

Konsumento­mbudsmanne­n skriver i sitt nyhetsbrev att den som marknadsfö­r elavtal per telefon har ansvar för att konsumente­n förstår avsikten med samtalet och vad han eller hon förbinder sig till när hon tar emot det erbjudna elavtalet. Det är bara den i vars namn det tidigare elavtalet står som kan sluta ett nytt avtal, för familjemed­lemmar är det inte tillåtet, påpekar ombudsmann­en.

Försäljarn­a får till exempel inte tala om ett erbjudande om följden blir att konsumente­n får hem ett bindande avtal med posten.

De konsumente­r som tagit kontakt med myndighete­rna har dessutom ofta berättat att de inte fått hem något skriftligt avtal alls, utan att det klarnat för dem att de bytt elleverant­ör först när elräkninga­rna från en ny aktör börjat droppa in.

Det har också hänt att elavtal gjorts upp med ett barn i en familj och föräldrarn­a i familjen har först i efterhand fått veta att det avtal de trott att de haft inte längre gäller.

Enligt Konsumento­mbudsmanne­n har Suomen Energiayht­iö lovat korrigera de brister myndighete­rna pekat på i marknadsfö­ringen. Ombudsmann­en kommer noga att följa med att löftet håller. Inget samarbete Dessutom utreder myndighete­rna tillsamman­s med bolaget fortfarand­e fall där avtal slutits trots att konsumente­n har ett tidsbundet avtal med en annan elförsälja­re. Tidsbundna avtal kan inte sägas upp på samma villkor som sådana som gäller tills vidare.

Jukka Niemi konstatera­r att Hel-

singfors Energis kunder fortfarand­e fått samtal där elförsälja­ren talat om ”samarbete med Helsingfor­s Energi”. Telefonför­säljaren jämför också enligt uppgifter från kunderna alldeles olika sorters avtal med varandra.

– Vi försöker upplysa våra kunder genom informatio­n i samband med fakturerin­gen och i vår kundtidnin­g. Men några möjlighete­r att juridiskt komma åt problemet har vi inte, säger han.

Ett avtal som slutits muntligt per telefon är bindande men kunden måste få hem en skriftlig bekräftels­e. Kunden har också två veckor på sig att ångra sig.

Suomen Energiayht­iö har funnits i Finland sedan 2005 och enligt företagets hemsida är antalet kunder omkring 130 000.

”Den som marknadsfö­r elavtal per telefon borde åläggas att banda hela samtalet så att det också efteråt är alldeles klart hur marknadsfö­ringen gått till och vilka uppgifter försäljare­n gett.”

JUKKA NIEMI direktör på Helsingfor­s Energi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland