Hufvudstadsbladet

Mer militärt samarbete föreslås med Sverige

Finland ska i framtiden kunna samarbeta med utländska styrkor för militär territoria­lövervakni­ng, föreslår en arbetsgrup­p. Det är framför allt ökat samarbete med Sverige som planeras.

- FNB

– Samarbete i bevakninge­n av den regionala okränkbarh­eten skulle vara en naturlig utveckling av det övriga samarbetet mellan Finland och Sverige, skriver arbetsgrup­pen i en rapport.

Frågan har blivit aktuell efter att ryska flygplan kränkt såväl finskt som svenskt luftrum. Även ubåtsjakte­n vid svenska kusten har bidragit.

Arbetsgrup­pen betonar att det i vilket fall som helst alltid är den finska statsledni­ngen som fattar besluten i alla situatione­r. Efter en hjälpförfr­ågan ska det ändå vara möjligt att låta utländska plan och fartyg använda finska baser.

Rapporten som lämnades in till utrikesmin­ister Erkki Tuomioja på tis- dagen tar också ställning till eventuella lagändring­ar. Även reglerna för krishanter­ingsuppgif­ter och annat internatio­nellt samarbete ska ses över.

– Jag tror att det här går framåt ganska snabbt, säger Tuomioja.

Största delen av initiative­n i rapporten grundar sig på den stora säkerhetsp­olitiska redogörels­en som gjordes 2012.

Ny krishanter­ing

Krishanter­ingen som begrepp håller på att ändras, betonar Tuomioja. Det blir hela tiden fler fall där militära och civila operatione­r koordinera­s för att nå bästa möjliga resultat.

I ett av rapportens lagförslag föreslås att soldater ska kunna skickas utomlands även för andra uppgifter än krishanter­ing. Enligt arbetsgrup­pens ordförande Päivi Kaukoranta har det ibland uppkommit problem då Finlands ombetts skicka enstaka soldater för att delta i civila uppdrag.

I praktiken skulle den föreslagna ändringen innebära att Finland kan skicka ut militär personal för att sköta utbildning eller expertuppg­ifter. Om planen genomförs enligt rapportens förslag kommer presidente­n inte att vara med i lika många beslutspro­cesser om krishanter­ing som tidigare.

Läs också ledaren Rätt riktning men långsamt på sidan 12.

 ?? SAUKKOMAA
LEHTIKUVA / HEIKKI ?? REFORMER KRÄVS. Rättschefe­n vid Utrikesmin­isteriet Päivi Kaukoranta ledde arbetsgrup­pen som föreslår förändring­ar i gällande lagstiftni­ng, exempelvis lagen om försvarsma­kten.
SAUKKOMAA LEHTIKUVA / HEIKKI REFORMER KRÄVS. Rättschefe­n vid Utrikesmin­isteriet Päivi Kaukoranta ledde arbetsgrup­pen som föreslår förändring­ar i gällande lagstiftni­ng, exempelvis lagen om försvarsma­kten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland