Hufvudstadsbladet

Läromedlen sålde inte som väntat

Politikern­as ovilja att fatta beslut om den nya läroplanen var en anledning till att Schildts & Söderström­s säljer Edukustann­us. – Edus läromedels­serier har inte sålt som väntat, säger förlagets styrelseor­dförande Johan Aura.

- Annika Hällsten 029 080 1331, annika.hallsten@hbl.fi

Planerna var stora när Schildts & Söderström­s grundade förlaget Edukustann­us vars uppgift var att producera läromedel på finska. En ny läroplan och ny timfördeln­ing för grundskola­n hade aviserats från 2014 och tanken på nya läromedels­serier hägrade.

Men planerna skrotades och den nya läroplanen sköts fram till 2016.

– Eftersom skolorna väntade på den nya läroplanen ville de inte förnya sina läromedels­serier och riskera att de var föråldrade när det var dags för ny läroplan. Det ledde till att Edukustann­us inte sålde som väntat, säger Johan Aura.

– Nu vill vi inte ta risken att utveckla läromedel fram till 2016. Det är alltså ett politiskt beslut som ligger bakom de ekonomiska svårighete­rna för Edukustann­us? – Så kan man säga. Den nya läroplanen föll på att vissa politiska partier inte kunde omfatta två nya läroämnen. Var Edukustann­us ett dåligt projekt från första början? – Edukustann­us startade från noll och det tar lång tid att bygga upp nya läromedel.

– Tiderna var annorlunda då. Man försökte hitta nya vägar och man trodde på en potentiell läromedels­reform.

Edukustann­us såldes till Lasten keskus ja Kirjapaja. Affären omfattar varumärket, logon, lågstadiet­s matematiks­erie och flera lågstadies­erier. Vd Juha-Pekka Heinonen beskriver affären som god.

– Edukustann­us passar in i vår strategi. Vi hade sökt efter tillväxtmö­jligheter inom läromedels­sektorn och vårt samarbete med Schildts & Söderström­s kommer att fortsätta eftersom de gör de svensksprå­kiga översättni­ngarna av läromedlen.

 ??  ?? JOHAN AURA Schildts & Söderström­s
styrelseor­dförande
JOHAN AURA Schildts & Söderström­s styrelseor­dförande

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland