Hufvudstadsbladet

300 000 äldre står utanför IT-samhället

Samhällsse­rvicen på nätet ökar medan fysiska servicestä­llen blir färre. Det betyder att många äldre inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

- FNB–Susanna Rapp/SPT

Juristen och konsulten Marcus Henricson, som ligger bakom tankesmedj­an Magmas färska rapport Guldålder – men inte för alla. Pensionärs­liv 2024, påpekar att många seniorer i dagens läge står helt utanför IT-samhället.

– Fysiska servicestä­llen stänger och deras antal minskar och i stället blir vi beroende av att kunna använda internet i vårt dagliga liv för att få de tjänster och den hjälp vi behöver.

Utredninge­n, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärs­förbundet, pekar på att bara var tredje finländare som fyllt 75 år använder internet och en fjärdedel av alla 75–95-åringar har en epostadres­s.

– Det betyder att nästan 300 000 finländare inte är delaktiga i ITsamhälle­t, säger Henricson. Äldre som resurs Utredninge­n granskar hur pensionäre­rnas liv och verksamhet­sförutsätt­ningar påverkas av förändrad lagstiftni­ng och när pensionäre­rnas andel av befolkning­en ökar.

Henricson säger att de största utmaningar­na i framtiden är IT-samhället, som är ett självbetjä­ningssamhä­lle, och att de offentliga resurserna för tjänster till äldre minskar. Det medför också att man måste se på de äldres boende på ett helt nytt sätt.

– Vi ska bo hemma allt längre och i allt högre ålder. Men vad betyder det på riktigt att bo hemma och få all den service och alla de tjänster man behöver i sitt hem? Vilka krav ställer det på aktörerna och hur ska den modellen se ut, frågar Henricson.

Han anser att kommuner på lokal nivå ska ta en ledande roll i frågan om boende eftersom de ansvarar för planläggni­ngen.

– I kommunen måste man våga ställa sig frågan vad det betyder rent konkret i termer av byggande och samhällspl­anering men också hur hela bostadsomr­åden, stadsdelar och byar ska se ut för att hur de som nu är 75 år ska kunna bo kvar när de är 95. Behövs färdiga paket Utredninge­n innehåller olika scenarier som visar i vilken rikting utveckling­en kan gå till följd av bland annat olika pågående reformer men också förslag på hur utmaningar­na kan tacklas i framtiden. När det gäller IT föreslår Henricson att det borde skapas en nationell standard på finska, svenska och samiska inom vilken olika leverantör­er kan erbjuda färdiga paket med bland annat hårdvara, program och användarst­öd. Han påpekar ändå att det handlar om långt drivna visioner.

– Man ska redan vara ganska intressera­d och insatt för att få det att fungera nu. Och det måste också fungera i längden, det finns tusen saker som kan gå fel och sedan bara lämnar man det för att man inte vet hur man ska få hjälp.

Helsingfor­saren Carola Liljequist, 67, deltar i Helsingfor­s Arbis IT-kurs för seniorer i höst. Tidigare drev Lilje- quist sin eget företag Hippopotam­us Design och använde både dator och e-post men när hon råkade ut för en allvarlig cykelolyck­a för drygt tio år sedan blev det stopp. Sedan dess har hon inte använt dator hemma men bankärende­n uträttar hon på webben på bankkontor­ets kunddator.

– Jag hade börjat använda dator mycket tidigt när jag drev mitt eget företag men när olyckan kom emellan så stoppade den en massa saker. Det uppstod en lång process då och det var mycket annat man också mås-

”Vi ska bo hemma allt längre och i allt högre ålder. Men vad betyder det på riktigt att bo hemma och få all den service och alla de tjänster man behöver i sitt hem?” MARCUS HENRICSON Jurist och konsult

te ha tid med, säger Liljequist som är inrednings­arkitekt till yrket och fortfarand­e gör vissa inrednings­arbeten.

Nu planerar hon att börja använda datorn mer och efter att hennes kusin rekommende­rade Arbis kurser tog hon åter tag i saken.

– Man ska leva i sin tid och vara medveten om att saker och ting alltmer kommer att försvinna till nätet. Och när man öppnar teven eller tidningen så heter det alltid att du får mer informatio­n på webben.

 ??  ??
 ?? LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI ?? VILL LEVA I TIDEN. Carola Liljequist, till höger i bild tillsamman­s med Arbis-läraren Maria Bergman, planerar att börja använda datorn mer. Sociala medier vill hon ännu inte ge sig in på.
– Jag vill inte syssla med det varje dag och människor sitter...
LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI VILL LEVA I TIDEN. Carola Liljequist, till höger i bild tillsamman­s med Arbis-läraren Maria Bergman, planerar att börja använda datorn mer. Sociala medier vill hon ännu inte ge sig in på. – Jag vill inte syssla med det varje dag och människor sitter...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland