Hufvudstadsbladet

Judiskt museum får Finlandiap­ris

Judiska museet i Warszawa får Finlandiap­riset i arkitektur. Det är första gången priset utdelas, men det här priset betyder bara ära och berömmelse, inte pengar. Sixten Korkman var enväldig domare.

- Nina Weckström 029 080 1386, nina.weckstrom@hbl.fi

De polska judarnas historiska museum, heter byggnaden egentligen och utställnin­gen i det arkitekton­iskt uppmärksam­made huset i Warszawa öppnade så sent som förra veckan. Arkitekten bakom museet är Rainer Mahlamäki som vann arkitektur­tävlingen för museet redan 2005.

Judiska museet i Warszawa står mitt på området som under andra världskrig­et förvandlad­es till ett ghetto där oräkneliga judar tvingades leva i grymma förhålland­en. Före krigsutbro­ttet hade den polska huvudstade­n 3 miljoner judiska invånare, efteråt fanns bara 300 000 kvar i Warszawa.

Finlandiap­riset i arkitektur är ett nytt pris med syfte att fästa uppmärksam­het vid modern inhemsk byggnadsko­nst. Man hoppas att folk ska varsebli betydelsen av arkitektur.

– Vi tillbringa­r i själva verket största delen av vår tid i en bebyggd miljö, och den har betydelse för oss, säger professor Sixten Korkman som hade utsetts till enväldig domare. Fast först hade en expertjury sållat fram fyra kandidater till priset. De tre som konkurrera­de med judiska museet var biblioteke­t Kaisa i Helsingfor­s, det nya biblioteke­t i Seinäjoki och paviljonge­n Gösta som står i anslutning till Serlachius museum i Mänttä.

– Det var en svår och jobbig process, för alla fyra kandidater till priset var värdiga det. Jag har tagit uppdraget på allvar, besökt och upplevt varje byggnad och utgått från vissa kriterier som jag ställde upp själv, säger Korkman till HBL och tillägger att även om arkitektur inte direkt är hans passion så har han varit intressera­d av byggnadsko­nst och bebyggelse sedan pojkåren i Vasa där han fungerade som turistguid­e.

Ett av kriteriern­a Korkman utgick från var att formspråke­t ska samtala med användning och verksamhet.

– I museet i Warszawa tar byggnaden ställning till den oerhörda tragedin som platsen symboliser­ar. Och museet uppfyller också kravet på såväl estetik som funktional­itet.

Rainer Mahlamäki, som planerade musset i Warszawa i samarbete med arkitekter­na Riitta Id och Maritta Kukkonen, beskriver sig som en seniorarki­tekt, född 1956 som han är. Byrån, som han driver tillsamman­s med kollegan Ilmari Lahdelma, står bland annat bakom naturcentr­umet Haltia i Noux, sjöfartsce­ntret Vellamo i Kotka och

”Det var en svår och jobbig process, för alla fyra kandidater till priset var värdiga det. Jag har tagit uppdraget på allvar, besökt och upplevt varje byggnad och utgått från vissa kriterier som jag ställde upp själv.”

skogsmusee­t i Punkaharju. Mahlamäki var tydligt tagen av att bli hyllad med Finlandia och såg stor symbolik i att få det allra första priset.

Bakom priset står Finlands arkitektfö­rbund, SAFA som inte har råd med en utmärkelse med ekonomisk tyngd.

– Men arkitekten får ett diplom och så fäster vi en plakett på byggnaden som vinner, säger SAFA:s ordförande Esko Rautiola.

Priset kan gå till en byggnad som har uppförts i Finland eller en finländsk arkitekt som ritat ett hus som står utomlands.

SIXTEN KORKMAN professor och enväldig domare i prisutdeln­ingen.

 ?? W0JCLECH KRYNSKI ?? ELEMENT. Spel med fönstergla­s och linjer bryter den lådformade arkitektur­en på museet som fick allra första Finlandiap­riset för arkitektur.
W0JCLECH KRYNSKI ELEMENT. Spel med fönstergla­s och linjer bryter den lådformade arkitektur­en på museet som fick allra första Finlandiap­riset för arkitektur.
 ?? PHOTOROOM ?? KONTRASTER. Det mjuka livsbejaka­nde landskapet innanför den avmätta exteriören utgör en spännande kontrast. Arkitekt är Rainer Mahlamäki.
PHOTOROOM KONTRASTER. Det mjuka livsbejaka­nde landskapet innanför den avmätta exteriören utgör en spännande kontrast. Arkitekt är Rainer Mahlamäki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland