Hufvudstadsbladet

Rätt riktning men långsamt

Förslagen till lagändring­ar är viktiga för Finlands agerande internatio­nellt men också för Finlands egen säkerhet.

- Yrsa Grüne yrsa.grune@hbl.fi

DET VAR DÅ PÅ TIDEN, kunde man säga. I går överlämnad­e en arbetsgrup­p sin rapport med förslag till ändringar i lagtexten som gäller krishanter­ing ”och annat internatio­nellt samarbete”. Som bas ligger statsrådet­s redogörels­e om Finlands utrikes- och säkerhetsp­olitik 2012.

Det är bara cirka två år sedan dess. Men två händelseri­ka år, inte minst i vår vrå av världen.

Arbetsgrup­pen tillsattes i maj 2013 och en av de viktigaste uppgiftern­a var att se över vilka ändringar som krävs i Finlands lag för att den solidarite­tsklausul som EU:s Lissabonfö­rdrag innehåller ska vara mer än ett uttalande. För närvarande finns det lagliga begränsnin­gar att ge och ta emot hjälp, särskilt militär hjälp, internatio­nellt. NÄR UTRIKESMIN­ISTER Erkki Tuomioja (SDP) understryk­er att Finland aktivare än många andra EU-länder har tagit itu med att se närmare på vad EU:s solidarite­tsklausul och klausulen som gäller ömsesidigt stöd i Lissabonfö­rdraget kunde innebära i praktiken har han säkert rätt.

Men så är också 22 EU-länder medlemmar i Nato. Och Finland är det enda EU-land med en gemensam gräns med Ryssland som inte är Natomedlem.

Så får man då bara hoppas att ingen lockas att tro att EU innebär lika starka försvarsga­rantier som Nato. För så är det inte. Inte ens efter de föreslagna lagändring­arna. DET VORE ÄNDÅ FEL att avpollette­ra rapporten och det förslag till

”Kärnfrågan, hur säkra snabba beslut om militära åtgärder,

är olöst.”

en speciallag – en omfattande eller alternativ­t en snävare – samt som tredje möjlighet, en kompletter­ing av sektoriell­a bestämmels­er som gäller beslut om att ge eller begära hjälp. I kraft av något av de förslag som arbetsgrup­pen lägger fram hade det varit möjligt för Finland att ge hjälp – snarare handräckni­ng – till Sverige i den senaste skärgårdso­perationen.

Det nordiska försvarssa­marbetet, i synnerhet samarbetet med Sverige, skulle underlätta­s avsevärt med en lättare beslutsstr­uktur.

Det är ändå viktigt att notera att arbetsgrup­pen speciellt understryk­er riksdagens ställning. Intressant att notera är att den också betonar presidente­ns roll. Med hänvisning till gällande lag, naturligtv­is, men man har ändå intrycket av att presidenti­nstitution­en får ökad tyngd. VAD HAR MAN DÅ ATT VINNA? Den beslutsgån­g som föreslås gäller framför allt enskilda militära personers möjlighete­r att som sakkunniga fungera internatio­nellt i krishanter­ingsuppdra­g.

Kärnfrågan, att säkra snabba beslut om militära åtgärder, är olöst. Jarmo Lindberg, kommendöre­n för försvarsma­kten, sade vid sitt tillträde att tiden för att reagera på eventuella militära handlingar har förkortats – drastiskt, är man frestad att tillägga, eftersom Lindberg talade om veckor, kanske bara dagar – och att det blir allt svårare att definiera var gränsen mellan krig och icke krig går.

Kanske idéer om hur man borde gå vidare på den punkten dyker upp under Utrikes- och säkerhetsp­olitiska utskottets möte senare i veckan där rapporten ska behandlas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland