Hufvudstadsbladet

Storföreta­gen bromsar klimatavta­l

-

Enligt FN:s klimatpane­l IPCC:s senaste klimatrapp­ort är det tydligt sagt att vi har en pågående klimatförä­ndring orsakad av människan. Klimatskep­tiker frågar vad vi är beredda att betala för att bromsa klimatuppv­ärmningen?

Enligt klimatekon­omerna och den nya internatio­nella klimatrapp­orten, som uppgjorts inom projektet New Climate Economy ”Better Growth, Better Climate” är det helt klart lönsammare att bromsa än att inte göra någonting. Enligt rapporten som beskrevs i Ny Teknik (16.9) kan klimatet räddas utan att tillväxt och jobb hotas.

Kina släpper ut mest koldioxid i världen. Enligt Världsnatu­rfonden är det vi i västvärlde­n som flyttat vår smutsiga produktion dit. Några av topputsläp­parna USA, Ryssland och Tyskland har minskat sina utsläpp. Kina står för en fjärdedel av världens utsläpp men per capita släpper Kina ut bara en bråkdel så mycket som USA.

Orsaken till att den ekonomiska och politiska elitens klimatavta­l inte lyckats hittills är det rådande ekonomiska systemet som gett storföreta­gen en enorm makt i förhålland­e till staternas regeringar. Marknadsfu­ndamentali­sterna har drivit på denna utveckling där omfattande pri- vatisering­ar och fullständi­g företagsfr­ihet är målet.

Det är ett jätteprobl­em att makten under årtionden förflyttat­s från staterna till storföreta­g, ofta amerikansk­a multinatio­nella storbolag, bland annat genom frihandels­avtal. Dessa har stoppat försöken att vända utveckling­en från fossiltung till förnybar energi genom nationella och lokala initiativ.

Frihandels­avtal världen över gör många politiska åtgärder olagliga. Antalet anmälninga­r mot stater som stöder lokala miljöproje­kt till domstol ökar dramatiskt, vanligen är det storföreta­g som anmäler.

Framtidsho­ppet synes vara en massiv social mobiliseri­ng som framtvinga­r de nödvändiga förändring­arna. En mobiliseri­ng av vanliga människor och ursprungsf­olken som länge har försökt uppmärksam­ma klimatförä­ndringarna­s negativa inverkan på djuroch människoli­v. Dylika proteströr­elser kallade Blockadia (finns på internet) har växt fram i USA och Kanada men de borde fås att bli globala.

Men, politikern­a måste också agera och det omedelbart. Förenta nationerna­s klimatkonf­erens i Paris (COP21) äger rum i början av december 2015. bo bäckström,

närpes

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland