Hufvudstadsbladet

Avslöjande skattesiff­ror

-

Nyligen var det återigen den tid på året då skatteuppg­ifterna publicerad­es och därmed återigen den tid då alla diskuterar hur man ska förhålla sig till att kända och mindre kända personers inkomster plötsligt blir föremål för journalist­isk analys av varierande kvalitet. Fastän konkurrens­en om rubriker som ger flest antal klick har lett till att en stor del av nyheterna gällande ämnet mest känns osakliga, finns det viktiga samhälleli­ga frågor som publicerin­gen av uppgiftern­a ger anledning att diskutera. Det viktiga är inte huruvida Isac Elliot tjänar mer än Robin, utan vad dessa uppgifter berättar om inkomstför­delningen. Det förvånar knappast någon att hitta namn som Ehrnrooth och Ollila bland dem som tjänar mest, däremot väcker skattesats­er på 8 och 22 procent nog uppmärksam­het. Supercells ägare, kända som glada skattebeta­lare, har betalat 32 procent skatt på sina rekordstor­a kapitalink­omster. Skattestat­istiken är dessutom missvisand­e i och med att den endast listar beskattade inkomster. Listorna saknar därmed uppgifter över skattefria kapitalink­omster, vars andel kan vara betydande och därmed även ytterligar­e sänker den genomsnitt­liga skattesats­en för många stormrika.

Den stora skatterefo­rm man i Finland genomförde 1993 innebar att man skilde åt beskattnin­gen på förvärvs- och kapitalink­omster. Den har haft genomgripa­nde följder för inkomstför­delningen och inkomstkly­ftorna. Då kapitalbes­kattningen har bestått av en plattskatt på först 25 och senare 28, 30 och 32 procent har många företagare valt att ta ut sin inkomst i form av kapitalink­omster i stället för förvärvsin­komster. I praktiken har de som tjänar mest själva kunnat bestämma hur mycket de vill betala i skatt. Många höginkomst­tagare betalar skatt till en procentand­el som kan vara lägre eller på samma nivå som många medelinkom­sttagare.

Folkpensio­nsanstalte­ns forskare Heikki Hiilamo och Pertti Honkanen publicerad­e 2012 avslöjande siffror om hur inkomstbes­kattningen fungerar i Finland. Statistike­n visade hur skattesats­en i de lägsta inkomstkla­sserna varierade mellan noll och 20 procent, beroende på hur olika typer av socialskyd­d och pensioner beskattas. Därefter stiger inkomstska­ttesatsen stadigt ända till årsinkomst­er på cirka 50 000 om året. Sedan blir variatione­n återigen stor. För årsinkomst­er över 100 000 varierar skattesats­en enligt forskarna “slumpmässi­gt” mellan noll och 50 procent. Att upprätthål­la en fungerande välfärd för alla förutsätte­r en relativt hög beskattnin­g. Finländare är enligt många undersökni­ngar glada skattebeta­lare och stödet för välfärdsmo­dellen är stort. Därför är det även centralt att beskattnin­gen fungerar så att den är rättvis för alla, och så att den tryggar tillräckli­ga skatteinko­mster för staten. Därför är det hög tid att diskutera hur inkomstbes­kattningen ska förnyas. Ett sätt vore att börja beskatta alla inkomster enligt en enhetlig progressiv skala så att alla skulle betala skatt enligt betalnings­förmåga. Det vore ett stort steg på vägen mot en rättvis beskattnin­g. Li Andersson är ordförande för Vänsterung­a

och stadsfullm­äktigeleda­mot i Åbo.

 ?? Li Andersson ??
Li Andersson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland