Hufvudstadsbladet

Ska man skratta eller gråta?

-

När man läser ekonomers och nationalek­onomers divergeran­de åsikter om hur landet ligger och hur ekonomin borde skötas vet man inte om man skall skratta eller gråta.

En sak är klar: Dagens ekonomiska system, vad som sker inom statsekono­min och i finansvärl­den är allt annat än transparen­t och begripligt för gemene man. Till exempel: Varför skall staten ta lån av privata banker och betala ränta?

Vad berättar bruttonati­onalproduk­ten egentligen om vår ekonomis hållbarhet, vårt välstånd? Om det som det egentligen borde handla om? Varför talar man om köpkraft bara då det gäller livsmedel, boende, konsumtion­svaror, resor och nöjen? Bevisar inte den service vi får för våra skatter också att vi har köpkraft?

Vi har råd att låta oss betjänas på söndagarna i stora köpcentrum, men har inte råd att bekosta åldringars utevistels­e samma dag.

Hur kan en ökad konsumtion av till exempel bilar, elektronik, utlandsres­or, nöjen sätta fart på och stärka vår ekonomi? Det mesta som vi konsumerar är ju beroende av import av något slag – energi eller råvaror – som vi inte har själva. Alltså leder en ökad konsumtion till att landet blir fattigare, om den inte vägs upp av export.

I den fria konkurrens­ens namn är det numera inte passande att stötta exportindu­strin. Ändå är det så att utan export skulle vi leva ganska knapert. Varför borde banker genom sina åtgärder hålla inflatione­n i gång? Jag trodde att bankerna skulle trygga de insatta medlen? Hur kan man genom manipuleri­ng av räntor med mera förbättra levnadsför­hållandena? De är slutligen helt beroende av vädret och andra naturtillg­ångar, vår kunskap och flit!

Det verkar som om de som pläderar för åtdragning av svångremme­n är de sista som behöver avstå från något själva. Här är mycket skumt, som kräver förklaring­ar under mottot ”Inga frågor är så dumma som de som aldrig ställs”.

Minns hur sanna observatio­ner kan komma ur bar- namunnar, de som inte låtsas veta allt. Vilka var det som konstatera­de att kejsaren i själva verket inte hade några kläder på sig? Experterna? jan-erik ingvall,

helsingfor­s

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland