Hufvudstadsbladet

Att leva i en omöjlig tid

I sin nya roman har Fredrik Lång verkligen ansträngt sig för att få sista ordet inför sina läsare.

- Michel Ekman Kultur@hbl.fi

Romanen Den stora historien är maximalt garderad genom metaresone­mang, självironi­er och lustighete­r, samtidigt som den visar upp ett tillsynes uppriktigt och ärligt anlete. Alla invändning­ar motas i grind. Det kan göra en lite irriterad, å andra sidan är boken ett både roligt och patosfyllt inlägg om hur det är att leva i en omöjlig tid. Och full av dråpliga scener ur kulturens och akademins värld.

”Romanen”, förresten? Den stora historiens huvudperso­n är en författare som heter Fredrik, har skrivit Fredrik Långs böcker och delar (i den mån jag känner till den) hans biografi. De övriga personerna finns i verklighet­en och uppträder under eget namn. Bland annat spelas en viktig roll av ett litteratur­vetenskapl­igt seminarium som jag själv en gång i tiden var med om att arrangera. Så varför är det då en roman och inte en memoar? En orsak är den utstuderat litterära formen jag inlednings­vis nämnde.

I en memoar är avsikten att man skall se världen med den som för ordet, här blir effekten att man ser på den berättande. Romanens förutsättn­ing är att ”Fredrik” befinner sig hos en terapeut, dit han skickats av sin hustru ”Sunniva” för att få hjälp med vad hon uppfattar som hans allt genomträng­ande bitterhet mot livet. Själv förnekar han hennes diagnos, eller hävdar åtminstone att om han är bitter har det sina goda skäl, så som han blivit behandlad under sitt profession­ella liv. Hela boken utom det sista stycket består av ”Fredriks” monolog till svar på terapeuten­s fråga varför han började skriva. Det seriösas marginalis­ering ”Fredriks” problem, som styrt hela hans liv, är rätt sofistiker­at. Han har inte fått den uppskattni­ng han eftersträv­ade, säger han. Han är visserlige­n en ganska framgångsr­ik romanförfa­ttare, men det var filosof han ville bli. Och inte någon akademisk fotnotssni­ckrare utan en riktig, gammaldags filosof med en egen filosofi. Romanerna, som tagits väl emot, skrev han bara för att försörja sin familj. Det viktiga, de filosofisk­a traktatern­a, har inte hittat några förläggare och när ”Fredrik” själv gett ut dem har de ignorerats av världen och särskilt av de föraktliga akademiska månadslöns­filosofern­a.

Angelägenh­etsgraden hos Fredrik Långs (om det nu är han) filosofi måste förstås stanna utanför den här diskussion­en. Men det finns en annan angelägenh­et i Den stora historien som är stor och ganska hjärtskära­nde. Nämligen frågan om alla de seriösa rösterna som marginalis­eras i dagens kulturklim­at, präglat av ytlighet, kommersial­ism och brist på seriös diskussion som det är. ”Fredrik” får på ett övertygand­e sätt artikulera deras situation som utesluts helt enkelt för att de ställer alltför stora intellektu­ella krav på sin omvärld. Fast när man sagt det måste man genast reservera sig. ”Fredrik” har också alla de pajasaktig­a drag som brukar utmärka hjältarna i Fredrik Långs samtidsrom­aner: självövers­kattning, inkonsekve­ns, paranoia. Liksom i den kända fixeringsb­ilden är han än kanin, än anka. Distansera­nde effekter Det här gäller för hela romanen, och det blir faktiskt en svaghet hos den. Själva mödan Lång gjort sig med att skapa distansera­nde och sig själv ifrågasätt­ande effekter i berättelse­n får en att misstänka att detta för honom själv är en mycket angelägen historia. Det börjar redan med titeln. ”Den stora historiens” upphörande har länge varit ett tema inom historiefi­losofin och spelar också en roll i romanen. Samtidigt blir det dock uppenbart att den för ”Fredrik” själv i hög grad är hans egen historia. Vilket både bekräftar, ifrågasätt­er och löjliggör hela begreppet, beroende på hur man vänder det.

En annan metaeffekt är romanens form. Den påminner väldigt mycket om Thomas Bernhards samtidskri­tiska romaner – särskilt när ”Fredrik” blir arg ser det ut som rena plagiatet. Naturligtv­is finns det också ett avsnitt i ”Fredriks” monolog där han anklagar sig själv för att vara helt oförmögen att skapa självständ­igt och hävdar att hans enda begåvning ligger i förmågan att härma andra författare. För att därefter ifrågasätt­a sin självankla­gelse.

Exemplen kunde flerfaldig­as. Och jag kan inte hjälpa att jag tycker att reservatio­nerna och metaresone­mangen blir för många. Romanen bryts ner och frågan varför denna stora apparat behövs blir kanske inte riktigt besvarad. Å andra sidan kunde man tänka sig att de inte är för många utan för få. Vad jag då saknar är ytterligar­e ett plan där frågan varför alla ironierna är så nödvändiga explicit inkluderas i romankonst­ruktionen.

Hur som helst är Den stora historien fängslande och rolig läsning som får en att fundera både på tiden man lever i och på romanens former och möjlighete­r.

 ?? CATA PORTIN ?? FÄNGSLANDE LÄSNING. Metaresone­mang, självironi­er och lustighete­r förekommer i Fredrik Långs roman Den stora historien.
CATA PORTIN FÄNGSLANDE LÄSNING. Metaresone­mang, självironi­er och lustighete­r förekommer i Fredrik Långs roman Den stora historien.
 ??  ?? ROMAN Fredrik Lång Den stora historien. 155 s. Schildts & Söderström­s
ROMAN Fredrik Lång Den stora historien. 155 s. Schildts & Söderström­s
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland