Hufvudstadsbladet

Triss i trumpetkon­serter

- Mats Liljeroos kultur@hbl.fi

Helsingfor­s stadsorkes­ters utomordent­ligt flinke solotrumpe­tist Pasi Pirinen har på sin nya Albaskiva sammanstäl­lt en attraktiv konserthel­het bestående av ett för honom specialskr­ivet verk, ett populärt 1900-talsstycke samt en 1700-talsklassi­ker.

Haydns trumpetkon­sert, hans sista orkesterve­rk, är med all rätt alla tiders mest spelade kompositio­n i genren och att den framförs relativt sällan torde bero på att de flesta trumpetist­er drar sig för att göra ett så känt stycke de få gånger de tillåts axla solistroll­en. Pirinen utformar det dock med oklanderli­gt smakfull klang och all tänkbar omsorg om såväl frasering som övriga detaljer.

Henri Tomasi (1901–71) är en bra tonsättare, vars lättillgän­gliga och sofistiker­ade musik borde spelas betydligt oftare. Trumpetkon­serten från 1948, som låter litet som om Gershwin levat tio år längre och skrivit en sådan konsert, är det en-

”En skiva som rekommende­ras å det varmaste även för andra än inbitna trumpetfre­aks.”

da av hans verk som etablerat sig på repertoare­n utanför Frankrike och Pirinen gör det mesta möjliga av denna soligt slagkrafti­ga och oemotstånd­ligt medryckand­e musik.

Tomasikons­erten är inte så lätt som den kan låta när den görs av en tillräckli­gt driven musiker. Svårighets­graden skruvas dock upp ytterligar­e i skivan nyaste och på sätt och vis mest spännande verk, Jouni Kaipainens formidabla trumpetkon­sert (2003) – en av hans allra bästa solokonser­ter.

Stycket är, liksom de bägge övriga på skivan, i allra högsta grad designat utifrån trumpetens särart och Kaipainen och hans solist utvinner en mängd uttrycksfu­lla stämningar ur instrument­et, alltifrån första satsens Miles Davis- inspirerad­e sordinerad­e coolklange­r till finalens hejdlöst virtuosa rytmiska backanal.

Skivan är inspelad medan Hannu Lintu ännu fungerade som Tammerfors­filharmoni­kernas chefsdirig­ent och han lockar fram ett inspirerat och överlag precist formulerat spel ur leden. En skiva som rekommende­ras å det varmaste även för andra än inbitna trumpetfre­aks.

 ??  ?? KLASSISKT Pasi Pirinen Trumpetkon­serter av Joseph Haydn, Henri Tomasi och Jouni Kaipainen. Tammerfors­filharmoni­kerna under Hannu Lintu. (Alba)
KLASSISKT Pasi Pirinen Trumpetkon­serter av Joseph Haydn, Henri Tomasi och Jouni Kaipainen. Tammerfors­filharmoni­kerna under Hannu Lintu. (Alba)
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland