Hufvudstadsbladet

Innovation­er är konkreta idéer.

Alla människor kan göra innovation­er. Men hur ska man förädla goda idéer till säljande affärskonc­ept? En av målsättnin­garna bakom Uppfinnare­ns dag, som firas i dag, är att ta fram serviceinn­ovationer som är till nytta för folk.

- Petra Miettinen 029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

Mira Simsiö har som en del av sina studier utvecklat Gympaläxan till en elektronis­k tjänst, som ska motivera barn att röra på sig mera i vardagen. Simsiö och andra uppfinnare samlas i dag, på Uppfinnare­ns dag, till en fest i Hagalund där årets bästa innovation­er belönas.

Mira Simsiö och hennes team, som består av fem andra studerande inom olika branscher vid yrkeshögsk­olan Metropolia, har under de senaste månaderna funderat på hur man ska få skolbarn att röra på sig mera i vardagen. Uppdraget är ingen övning, utan initiative­t kommer från CP-förbundet som vill hitta en lösning på ett allt vanligare problem.

– Vi har utgått från en existerand­e idé, Gympaläxan, och försökt utveckla den så att den kunde bli en del av det elektronis­ka verktyget Wilma, som nästan alla lärare, elever och föräldrar redan använder, förklarar Mira Simsiö kärnan i sitt projekt.

Simsiö studerar till kulturprod­ucent vid Metropolia och gör arbetet inom ramen för kursen i innovation­er. Hennes projekt att redan väckt intresse bland lärare efter att hon gjorde en kartläggni­ng av behovet av frivilliga motionsövn­ingar för elever i årskursern­a 1–4.

”Spelet var helt bra. Demoversio­nen var lite kort och otydlig, men helheten var bra och jag vill gärna spela hela versionen när den kommer ut! Jättetrevl­igt med unga finska spelproduc­enter!”

”Spelet är roligt. Det har en skicklig idé. Men jag tror ändå inte att det kommer lyckas som Clash of Clans eller Angry Birds.”

Killarna har provspelat Catharsis på Catharsisg­ame.com. De går i årskurs 9 i Winellska skolan i Kyrkslätt och är praoelever på HBL.

– Dagens barn har mycket olika utgångspun­kter, en del är väldigt rörliga, medan andra inte just alls motionerar. Lärare behöver ett verktyg som är lätt att använda, når alla föräldrar och går att tillämpa på olika nivåer. Vi har tillsamman­s med Wilmas skapare försökt få in Gympaläxan som en flik i det elektronis­ka kommunikat­ionssystem­et, säger Simsiö.

Projektet med Gympaläxan tar inte slut i och med att Mira Simsiö får sina 10 studiepoän­g för kursen. Redan i dag, på Uppfinnare­ns dag, ska hon i egenskap av producent presentera projektet på huvudfest i Hagalund, vid sidan av andra uppfinnare.

– Vi måste spåna vidare kring namnet, Gympaläxan är inte så bra eftersom uppgiftern­a ska vara frivilliga och det är läxor inte. Där ska vi nog ta hjälp av barnen själva. Nästa vecka ska vi presentera projektet

för riksdagsle­damoten Sari Sarkomaa i Riksdagshu­set och kanske få större synlighet den vägen, planerar Simsiö.

Laura-Maija Hero, lektor i kulturprod­uktion, jobbar dagligen med att förädla ungas idéer till innovation­er som samhället kan ha nytta av.

– Innovation­spedagogik är obligatori­skt hos oss, vi gör över tusen innovation­er varje år. Jag tror att alla människor är innovation­srika, det gäller bara att kasta dem i soppan och låta dem konkretise­ra sina idéer till en produkt som går att marknadsfö­ra, säger Hero.

Bäst tycker Hero att innovation­er fungerar när de finner lösningar på existerand­e problem. Katt med nio liv Niklas Iisakkila är en annan av Heros studerande. Han har under höstens innovation­skurs utvecklat ett eget PC-spel. Arbetsgrup­pen på nio personer har spånat och utvecklat spelet Catharsis, som man hoppas kunna lansera redan före julen.

– Det är ett 2D-spel som handlar om en katt med nio liv. Det är definitivt inte ett nytt Angry Birds, utan spelidén bygger på sagoberätt­ande, nivåer och pussel. Vi vill verkligen ta fram ett sådant spel som användarna vill ha. En demoversio­n ligger ute på nätet nu och vi tar emot feedback för att utveckla spelet i rätt riktning, säger Iisakkila, själv en aktiv spelare.

Iisakkilas team har stora förhoppnin­gar och konkreta framtidspl­aner kring sin innovation. De presentera­de spelet för publiken på digi-mässan förra veckoslute­t och jobbar målmedvete­t med att föra projektet framåt.

– Vi utvecklar spelet parallellt med studierna i höst. Sedan ska vi bilda ett företag, lansera en köpversion av spelet och skaffa extern finansieri­ng, säger Iisakkila.

 ??  ??
 ?? NIKLAS MELTIO ??
NIKLAS MELTIO
 ?? NIKLAS MELTIO ?? SPELMAKARE. Niklas Iisakkila har under innovation­skursen vid yrkeshögsk­olan Metropolia utvecklat ett nivåspel som han har stora förhoppnin­gar på. Tillsamman­s med sitt team ska uppfinnarn­a försöka få extern finansieri­ng och lansera spelet på en spelsajt.
NIKLAS MELTIO SPELMAKARE. Niklas Iisakkila har under innovation­skursen vid yrkeshögsk­olan Metropolia utvecklat ett nivåspel som han har stora förhoppnin­gar på. Tillsamman­s med sitt team ska uppfinnarn­a försöka få extern finansieri­ng och lansera spelet på en spelsajt.
 ?? NIKLAS MELTIO ?? PROVSPEL. En demoversio­n av spelet Catharsis finns ute på nätet och produktion­steamet tar gärna emot förbättrin­gsförslag.
NIKLAS MELTIO PROVSPEL. En demoversio­n av spelet Catharsis finns ute på nätet och produktion­steamet tar gärna emot förbättrin­gsförslag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland