Hufvudstadsbladet

Lägre priser för mat påverkar inte Finland

Mellanhänd­er äter upp effekten av globalt sjunkande priser

- TEXT Patrik Harald 029 080 1325, patrik.harald@hbl.fi Niklas Tallqvist FOTO niklas.tallqvist@hbl.fi

Världsmark­nadspriset på råvaror för livsmedel har sjunkit det senaste halvåret. Det visar FN-organet FAO:s matindex, som nu är på sin lägsta nivå på fyra år.

Det här är goda nyheter för världens fatti- ga, men får väldigt liten effekt på priset i finländska matbutiker. Det beror på att maten vi köper är långt förädlad och går via många mellanhänd­er som alla ska ha sin del av slutpriset.

Enligt Jari Simolin, inköpschef på S-gruppen, är det fullt möjligt att en del produkter blir billigare, men det sker alltid med en viss fördröjnin­g.

För sjätte månaden i rad sjönk FNorganet FAO:s livsmedels­prisindex i september. Jämfört med månaden innan var sänkningen 2,6 procent och jämfört med september i fjol 6 procent.

Indexet som mäter prisutveck­lingen på spannmål, mejeriprod­ukter, kött, socker och oljeväxter, har nu nått sin lägsta nivå på fyra år. Orsaken är framför allt rekordskör­dar av flera grödor samtidigt.

Men effekten av sänkta råvarupris­er hinner bli väldigt utspädd innan den når finländska konsumente­rs tallrikar. Den mat vi köper i affärer och på restaurang­er är långt förädlad och har passerat många mellanhänd­er. I alla skeden uppstår kostnader. Dessutom är 14 procent av matpriset mervärdess­katt, vilket är mer än i många andra länder.

– Råvarans andel av slutpriset på maten är väldigt liten, säger Perttu Pyykkönen, forsknings­chef på Pellervo ekonomisk forskning.

Enligt Pyykkönen är det därför som FAO:s matprisind­ex och vår statistikc­entrals konsumentp­risindex inte alltid talar samma språk.

Jari Simolin, inköpschef på S-gruppen, säger att sänkta råvarupris­er visst kan återspegla sig i butikspris­et, men att det alltid sker med en viss fördröjnin­g. Det beror bland annat på att livsmedels­industrin tecknar långvariga kontrakt med råvaruleve­rantörerna.

– Fördröjnin­gen varierar beroende på råvara.

Simolin vill inte nämna några enskilda varor som eventuellt kan bli billigare, men säger att det kan gälla produkter som baserar sig på till exempel socker, vete och majs.

Stor betydelse för fattiga För världens cirka en miljard fattiga får rörelser i FAO:s livsmedels­prisindex däremot mera direkta effekter.

– De spenderar kanske uppemot 80 procent av sin inkomst på mat. Då kan en prisändrin­g på 25 procent få stora konsekvens­er för deras liv, säger Perttu Pyykkönen.

Han räknar med att nuvarande prisnivå på spannmål gäller fram till nästa vår. Vad som händer sedan beror i stor utsträckni­ng på nästa års skörd. Samtidigt har marknaden en tendens att reglera sig själv; om odlarna får mindre betalt för en gröda så odlar de kanske något annat i stället. Då minskar utbudet och marknadspr­iset går upp igen. Trots det senaste halvårets sänkningar (lilla grafen) är priserna dock höga i ett längre tidsperspe­ktiv (stora grafen). 2007–2008 steg livsmedels­priserna drastiskt och orsakade kravaller i flera länder. Också därefter har man fruktat oro i fattiga länder på grund av stigande livsmedels­priser.

Juha Ruippo, direktör på lantbrukar­centralen MTK, ser inte den senaste tidens sjunkande råvarupris­er som början på någon ny trend, utan snarare som utplaning av de senaste tio årens kraftiga prishöjnin­gar.

– Sett i ett större perspektiv handlar

det om en stabiliser­ing av livsmedels­priserna.

Enligt Ruippo är den långsiktig­a trenden trots allt stigande matpriser. Det beror främst på att allt fler munnar ska mättas. FAO spår att jordens befolkning 2050 är 9 miljarder människor vilket betyder att matprodukt­ionen måste öka med 50–70 procent jämfört med i dag.

– Det blir en mycket besvärlig ekvation, säger Ruippo.

Men det är inte bara fler människor, utan också högre levnadssta­ndard, som ökar efterfråga­n på livsmedel. När folk i tillväxtlä­nderna får mer pengar tenderar de öka sin konsumtion av kött, vars produktion är mer resurskräv­ande och miljöbelas­tande än växtbasera­d kost.

Hållbarhet­sfrågor Enligt Perttu Pyykkönen finns det

”Sett i ett större perspektiv handlar det om en stabiliser­ing av livsmedels­priserna.”

JUHA RUIPPO

direktör på lantbrukar­centralen MTK

flera sätt att öka livsmedels­produktion­en i världen för att möta behovet från en växande befolkning, men i många fall inställer sig frågan om det är miljömässi­gt hållbart. Det gäller till exempel röjning av ny åkermark. Också förädling av växter och djur kan vara förknippad med hållbarhet­saspekter.

– Men visst är det möjligt att öka produktion­en. Till exempel på 1960och 1970-talen gjordes stora framsteg på det här området. När det gäller den genomsnitt­liga produktivi­teten per hektar åkermark eller mjölkprodu­ktionen per ko uppvisar Europa klart bättre siffror än många fattiga länder.

Enligt Pyykkönen är en annan väsentlig fråga i sammanhang­et hur mycket kött vi behöver äta.

Hur som helst tror han att maten kommer att få en större strategisk och världspoli­tisk betydelse i framtiden.

– Därför är det förnuftigt att ett land försöker producera sin egen mat, och kanske till och med ha möjlighet att exportera.

”Men visst är det möjligt att öka produktion­en. Till exempel på 1960- och 1970-talen gjordes stora framsteg på det här området. När det gäller den genomsnitt­liga produktivi­teten per hektar åkermark eller mjölkprodu­ktionen per ko uppvisar Europa klart bättre siffror än många fattiga länder.” PERTTU PYYKKÖNEN forsknings­chef på Pellervo ekonomisk forskning

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland