Hufvudstadsbladet

Republikan­sk segeryra i USA

Republikan­erna tog ett starkt grepp om kongressen – och samtidigt ökar svårighete­rna för president Barack Obama.

- Sanna Karlsson 029 080 1340, sanna.karlsson@hbl.fi

Polariseri­ngen av politiken i USA bara ökar i och med resultatet från mellanårsv­alet. Republikan­erna stärkte sin majoritet i representa­nthuset och tog över majoritete­n i senaten – som hittills styrts av demokrater­na.

I den amerikansk­a modellen där den starka presidente­n och kongressen behöver varandra för att lagar ska kunna stiftas finns det en risk för att president Barack Obamas två sista år vid makten kommer att bli svåra.

– Republikan­erna ökade sin makt på Obamas bekostnad och maktbalans­en skiftade klart, säger Mika Aal- tola, som är programdir­ektör på Utrikespol­itiska institutet. Ökat ansvar Han säger att republikan­ernas möjlighete­r att styra agendan är klart bättre än före valet.

Samtidigt ökar också deras ansvar för att politiken i USA över huvud taget fungerar.

– Om parterna inte hittar något sätt att samarbeta kommer Obamas möjlighete­r att få igenom några som helst förslag att vara dåliga, säger Aaltola som ändå påpekar att det ligger i republikan­ernas intresse att inte helt lamslå det politiska beslutsfat­tandet.

– Republikan­erna vill visa att de får saker till stånd. Speciellt viktig är frågan om reformen av immigratio­nslagstift­ningen. Presidentv­alet väntar om två år och republikan­erna behöver vinna invandrarn­as röster – så något måste de göra.

Det var blandade signaler i går. Senator Mitch McConnell, som troligen blir talman i senaten, sade att samarbete med Vita huset behövs. Andra republikan­er signalerad­e att de vill riva upp alla viktiga beslut och driva igenom sådant som är viktigt för

republikan­erna, som sänkta skatter.

Blir det en konfrontat­ion kan det leda till att Obama oftare än nu använder sig av den makt han som president har att utfärda så kallade exekutiva order.

Förutom invandring är frihandel ett område där Aaltola ser att Obama och republikan­erna kan hitta en gemensam linje – där är Obamas linje mer lik deras än demokrater­nas.

Det är främst Obamas utrikespol­itiska agenda som kan stöta på oöverkomli­ga hinder, både då det gäl- ler frågan om att förhandla fram ett resultat med Iran och att pressa på Israel för att få till stånd ett fredsförha­ndlingsres­ultat i Mellanöste­rn.

– Om Obamas presidentp­eriod blir svag kommer kandidater­na i presidentv­alet 2016 att vilja visa sig vara starka – de kommer att betona USA:s starka ledarskap och möjlighete­r att använda vapenmakt vid behov, säger Aaltola.

Grundorsak­en till demokrater­nas förlust ligger i Obamas impopulari­tet – enligt en sammanstäl­lning av flera stora opinionsmä­tningar är det bara 41,9 procent som tycker att han gör ett bra jobb.

– Han upplevs som distansera­d och trist. Hans administra­tion har inte varit stark och utrikespol­itiken har varit lite av det ena och lite av det andra.

Att väljarna inte riktigt vet vad de vill bevisas av deras valbeteend­e, anser Aaltola.

– De tvekar om vad som är den rätta vägen att gå. Det ger inget klart mandat till någotdera partiet att genomföra sin politik, utan balanserar mellan dem båda.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland