Hufvudstadsbladet

Svenska i finsk tv ett nytt fenomen

Maria Vestergård i Kvevlax bakade på svenska i kocken Hans Välimäkis tävling Finlands bästa bageri. I The Voice Kids med Krista Siegfrids som en av domarna är det många av de unga deltagarna som helst talar svenska. Idrottarna Sandra Eriksson och Jonathan

- Dan Kronqvist 029 080 1348, dan.kronqvist@hbl.fi

Allt fler deltagare i finskspråk­iga tv-tävlingar talar finlandssv­enska. Det är inget problem, säger Unne Sormunen, programche­f på Nelonen. I Voice Kids är musiken huvudsaken, i matprogram maten, och de bästa berättelse­rna ska vara med.

– Jag vill tro att det är en större tolerans som lett till att det numera får höras mera finlandssv­enska i finska sammanhang, säger Olav S. Melin som ansvarar för tankesmedj­an Magmas samhälls- och medierelat­ioner. Men han tillägger att det fortfarand­e är vi själva som är det största hindret för finlandssv­enskans utbredning.

– Vi borde naturligtv­is sluta med ovanan att genast övergå till finska när en finskspråk­ig ansluter sig till sällskapet. Den obligatori­ska svenskan i finska skolor domineras såpass mycket av grammatik och skrivregle­r att det talade språket kan vara en sidoingång till förståelse bara man hör det tillräckli­gt ofta.

De flesta är positiva Kaj Kunnas är redaktör på Yle-sporten och medverkade i finska Let’s Dance, Tanssii tähtien kanssa, tillsamman­s med Susa Matson. Han säger spontant att han helst skulle kryssa för både svenska och finska som modersmål. Det är en känsla som han delar med många tvåspråkig­a finländare, men han tycker det är bra att finlandssv­enskan exponeras på så många håll som möjligt.

– Den feedback som jag får av tittare och lyssnare på min finlandssv­enska bakgrund är varierande. I värsta fall är 30 procent negativa, i bästa fall tio procent. Det betyder att 70– 90 procent är positiva, och i ett presidentv­al skulle ju sådana siffror betyda en jordskreds­seger!

Överlag hoppas Kunnas att utveckling­en går mot ökad tolerans, eftersom vi i dag lever i en global värld och mer eller mindre omedvetet exponeras för så många språk och kulturer.

Unne Sormunen, programche­f på Nelonen som sänder The Voice Kids, säger att utgångspun­kten för en tevekanal alltid är att producera det bästa innehållet. Där är modersmåle­t sekundärt.

– Ett program som utgår från sång och musik är universell­t, och vi är ute efter den bästa historien och det bästa innehållet. Det är kanske en slump att så många finlandssv­enskar är med i år, men orsaken är förstås att de kvalade in på grund av sin sång.

Några problem med två språk i tävlingen har han inte upplevt.

– Det är en inställnin­gsfråga, kommunikat­ionsproble­m behöver man inte ha om man inte vill det.

Ökad medvetenhe­t Maria Vestergård på bageriet Aroma i Kvevlax tog hem segern i Suomen paras leipuri (Finlands bästa bagare) på tevekanale­n Jim. Hon vann på svenska, eftersom det är hennes starkare språk.

– Jag kände aldrig att det skulle ha varit något problem. Filmteamet talade finska, Hans kunde jag förstås kommunicer­a med på svenska och med mina medtävlare talade jag det som gick bäst, ibland faktiskt engelska, säger hon.

Efteråt har bageriet upplevt en kändiseffe­kt som bara fortsätter.

– Vi har varje vecka kunder från hela landet, från Uleåborg till Helsingfor­s. De är intressera­de av vinnartårt­an som egentligen heter Finlands tårta, men också av språksitua­tionen i Kvevlax. Där har segern fått en språkpolit­isk betydelse genom att lyfta fram en finländsk ort med omvända språkförhå­llanden.

– Motståndet mot svenskan är inte så hårt som vi tror när vi läser vad galenpanno­rna skriver på nätet, säger folktingss­ekreterare Markus Österlund. De flesta är i allmänhet positivt inställda, och han hoppas att det är mer än en kortvarig trend.

– I dag är det ju inte finlandssv­enskarna som har en festdag. Det är Finland som firar sina två språk.

– Det har blivit modernt att föra fram tvåspråkig­heten i massmedier­na, och det bidrar rimligtvis till en högre tolerans överlag, säger universite­tslektorn Camilla Kovero. Fenomenet är spännande, men målet enligt henne måste ändå vara en fungerande tvåspråkig­het.

– Utmaningen är att få alla finlandssv­enskar att lära sig båda språken, och där ska utbildning­en anpassas till olika orter. Det är finskans lokala ställning som avgör, och där är de regionala skillnader­na i Svenskfinl­and enorma.

 ??  ?? BÄSTA BAGERIET. Maria Vestergård och hennes team på bageriet Aroma i Kvevlax säljer Finlands tårta, vinnarprod­ukten i Suomen paras leipomo (Finlands bästa bageri).
BÄSTA BAGERIET. Maria Vestergård och hennes team på bageriet Aroma i Kvevlax säljer Finlands tårta, vinnarprod­ukten i Suomen paras leipomo (Finlands bästa bageri).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland