Hufvudstadsbladet

I morgon gäller det att hålla tiden

Antti Rinne försenade sig från interpella­tionsdebat­ten. Sådana misstag har inte regeringen råd med under förtroende­omröstning­en i morgon.

- FNB

Regeringen torde överleva förtroende­omröstning­en i morgon, om än med knapp marginal.

FNB har talat med riksdagsgr­upperna och det ser ut som att få riksdagsle­damöter kommer att vara frånvarand­e, vare sig bland regerings- eller opposition­spartierna. Regeringen kan som mest få ihop 97 röster i morgon. Men det borde räcka, för opposition­en kommer inte att få ihop fler än 93–94 röster.

Utrikesuts­kottets pågående resa till USA påverkar inte styrkeförh­ållandet för i resan deltar lika många representa­nter från regerings- och opposition­sblocket.

Om regeringen ska rida ur stormen har den inte råd med likadana misstag som i går, ett misstag som enligt talmannen Eero Heinäluoma var det första i sitt slag.

Interpella­tionsdebat­ten fick nämligen en märklig inledning då finansmini­ster Antti Rinne (SDP) inte syntes till. Det var meningen att Rinne skulle presentera regeringen­s svar på interpella­tionen, men han blev sen eftersom han hördes av stora utskottet. I stället läste statsminis­ter Alexander Stubb (Saml) upp regeringen­s svar.

– Sådant här får inte ske, sade Heinäluoma.

Orsaken till misstaget var att tjäns- temän i utskottet trott att debatten skjuts upp med 10 minuter, vilket man bett om. Heinäluoma konstatera­de efteråt att Rinne var oskyldig och att riksdagen bör se över sina arbetsmeto­der: utskotten kan inte ordna möten samtidigt som plenum pågår.

Inget nytt Själva debatten bjöd inte egentligen på något nytt. I sitt svar gick regeringen igenom bakgrunden till den besvärliga ekonomiska situatione­n och räknade upp åtgärder som vidtagits: stimulerin­gspaket har gjorts upp, exportföre­tag och innovation­er stöds, och ekonomin balanseras på flera sätt.

– Vi har haft sex magra år och det tar några år att ta sig tillbaka mot en uppgång, oavsett vem som sitter i regeringen, sade Stubb till FNB.

Han efterlyser både kort- och långsiktig­a åtgärder.

– På längre sikt måste det byggas upp en räddningss­trategi för det finländska välfärdssa­mhället.

Svenska riksdagsgr­uppen betonade vikten av att satsa på små och medelstora företag. Genom de mindre företagen kan man få den negativa sysselsätt­ningstrend­en att vända, sade Mats Nylund i gruppanför­andet.

 ?? LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA ?? NÄSKNÄPP. Talmannen läxade upp Antti Rinne (t.h.) när han försenade sig från regeringen Stubbs svar i interpella­tionsdebat­ten. Senare visade det sig att felet var tjänstemän­nens.
LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA NÄSKNÄPP. Talmannen läxade upp Antti Rinne (t.h.) när han försenade sig från regeringen Stubbs svar i interpella­tionsdebat­ten. Senare visade det sig att felet var tjänstemän­nens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland