Hufvudstadsbladet

EVA föreslår plattskatt på kapital

Regeringen överväger åtgärder som skulle göra det skattemäss­igt attraktiva­re att börsnotera ett företag, omtalar finansmini­ster Antti Rinne (SDP). Men en plattskatt på kapitalink­omster är inte rättvis, anser han.

- Katarina Koivisto 029 080 1345, katarina.koivisto@hbl.fi

Näringsliv­ets delegation EVA vill inför riksdagsva­let nästa vår reformera beskattnin­gen av kapitalink­omster och utdelninga­r. I en analys i delegation­ens valserie föreslås en kapitalska­tt på 30 procent för alla och en enhetlig beskattnin­g av utdelninge­n på aktier. Analysen har skrivits av juris doktor Janne Juusela.

Juuselas tankar på ett förenklat skattesyst­em vid beskattnin­gen av kapitalink­omster och utdelninga­r är inte nya, men Juusela har tagit fram en enkel skattemode­ll.

– Det nuvarande finländska systemet är invecklat och ställer företagare och placerare i väldigt olika, ojämlika situatione­r, säger han.

Enligt hans beräkninga­r skulle staten förlora 250 miljoner i skatteinko­mster på en omläggning av beskattnin­gen. Men det är pengar som snabbt tjänas in genom den ökade dynamiken i samhällsek­onomin, beräknar han.

Finansmini­ster Antti Rinne uppger att skattebort­fallet enligt ministerie­ts beräkninga­r är 300 miljoner euro. Att räkna med inkomster när aktivitete­n ökar går inte i den här ekonomiska situatione­n, anser han.

– Vi har till exempel sänkt samfundssk­atten för att göra det lättare för företagen. Men någon större dynamik har vi inte sett till, säger Rinne.

Öppnar diskussion Finansmini­stern medger att det fin- ländska beskattnin­gssystemet är komplicera­t och konstatera­r att Janne Juuselas modell skulle förenkla det. Han medger också att misstag säkert gjorts när beskattnin­gen reformerat­s under den här valperiode­n, men det väsentliga är enligt honom att se till helheten.

– Den här analysen är en bra dis- kussionsöp­pnare och jag lovar att vi kommer att titta på den, lovar Rinne.

Juusela föreslår i sin analys att Finland i beskattnin­gen av kapitalink­omster ska återgå till ett system med en lika stor skattesats för alla, en på 30 procent. Sedan 2012 har en högre skatt uppburits för kapitalink­omster som överstiger en viss sum-

”Den här analysen är en bra diskussion­söppnare och jag lovar att vi kommer att titta på den.” ANTTI RINNE finansmini­ster

ma. Det här ökar enligt Juusela både skatteplan­eringen och kapitalfly­kten från Finland.

– Om jag ser något negativt med mitt förslag så är det att skatterådg­ivarna blir utan arbete, men vi ska nog hitta något för dem att göra, säger analysens författare.

En annan fråga som tas upp är utdelninge­n på aktier. Den borde enligt EVA beskattas på samma sätt oberoende av om den kommer från börsnotera­de eller onoterade företag. Att utdelninga­rna från onoterade företag nu beskattas lättare diskrimine­rar börsbolage­n och höjer tröskeln för företag att gå in på börsen.

I Juuselas förslag skulle utdelninga­rna beskattas lika oberoende av om bolaget är börsnotera­t eller inte och oberoende av affärsverk­samhet och tillgångar.

Ett förslag som får kritik för att höja skatterna för små och medelstora företag är att den som får en utdelning alltid skulle betala 15 procent i skatt i stället för nuvarande 0–41 procent. Den totala skattesats­en på den vinst som företaget delar ut skulle bli 32 procent i stället för nuvarande 20–53 procent.

 ?? LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINE­N ?? OENIGA. En fräsch öppning av skattedisk­ussionen, säger finansmini­ster Antti Rinne om juris doktor Janne Juuselas förslag. Men ett förslag som inte gagnar rättvisa, anser finansmini­stern.
LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINE­N OENIGA. En fräsch öppning av skattedisk­ussionen, säger finansmini­ster Antti Rinne om juris doktor Janne Juuselas förslag. Men ett förslag som inte gagnar rättvisa, anser finansmini­stern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland