Hufvudstadsbladet

Ringlekar i kongressen?

- Juri von Bonsdorff rff

I sitt stilla sinne hade president Barack Obama alldeles säkert hoppats att Mitch McConnell skulle förlora sitt val i Kentucky och förödmjuka­d åka ut ur senaten. Det var trots allt den långvarige republikan­ske senatsleda­ren som dagen efter Obamas historiska valseger 2008 svor att arbeta outtröttli­gt för att göra Obamas presidents­kap endast en mandatperi­od långt.

Han höjde till och med detta uppdrag ovan om allt annat i viktighets­ordning. McConnell gjorde sitt bästa under årens lopp men kunde inte stoppa Obamas omval. I mellanårsv­alet på tisdagen fick han äntligen sin revansch. McConnell inte bara sopade golvet med sin egen ut- manare i Kentucky, utan ledde sitt republikan­ska parti till en förkrossan­de seger, och framför allt: en majoritet i senaten. Det betyder att Obama och McConnell nu tillsamman­s bär ansvar för att den amerikansk­a kongressen ska kunna backstarta i gång sig ur sitt långvariga motorstopp. Men hur stor är chansen att någonting över huvud taget kommer att ändras? Det finns ett optimistis­kt och ett pessimisti­skt sätt att se på saken.

I det optimistis­ka scenariot inser Obama att det enda sättet för honom att förbli relevant under de två sista åren är att samarbeta med republikan­erna, och gö- ra det med en genuin vilja att hitta frågor där samstämmig­het kan nås, som till exempel immigratio­n och handelspol­itik. I det optimistis­ka scenariot menar McConnell allvar med det uttalande han gjorde efter valsegern om att republikan­erna inte nödvändigt­vis behöver befinna sig i ett permanent konfliktti­llstånd med demokrater­na.

McConnell inser antagligen själv att republikan­erna behöver en konstrukti­v agenda för att maximera sin medvind i presidentv­alet 2016. Mer än ett specifikt parti, vill amerikaner­na ha ett funktionel­lt lagstiftan­de organ.

I det pessimisti­ska scenariot kan man

fråga sig varför de grundlägga­nde ideologisk­a motsättnin­garna – som ofta fått förklara de senaste årens samarbetsp­roblem – skulle ha utplånats över en valnatt.

Republikan­erna har inte heller talat om politiska frågor de vore intressera­de av att föra fram med kraft av sin nyvunnna majoritet. I stället har de hotat med försök att bromsa tillämpnin­gen av hälsovårds­reformen, Obamas eventuellt enda stora bedrift som president.

En republikan­sk lokalchef sa helt skrupelfri­tt i en intervju för HBL att avsikten är att sätta handbojor på Obama. Det kommer Obama i sin tur inte att acceptera. Han har en viss makt genom

”En republikan­sk lokalchef sa helt skrupelfri­tt i en intervju för HBL att avsikten är att sätta handbojor på Obama. Det kommer Obama i sin tur inte att acceptera.”

sitt ämbete att ensidigt fatta beslut, till exempel om att tillåta invandrare utan papper att stanna i landet. Han kan också delvis reglera bestämmels­er kring klimatförä­ndringen. Dessa ensidiga åtgärder anser republikan­erna strider mot konstituti­onen, och när det gäller immigratio­n och klimatförä­ndring brukar Obamas åsikter få dem att se rött.

Det är med andra ord svårt att skissa upp en nära framtid där de båda partierna plötsligt plåstrar om såren efter sex år av bitter fientlighe­t, tar varandra i handen och dansar ringlekar mellan omröstning­arna. Sannolikar­e är ett fortsatt dödläge och tilltagand­e frustratio­n bland folket.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland