Hufvudstadsbladet

Centern i smöret

Det går bra för Centern som verkar ha många vänner just nu. Juha Sipilä får göra ett styvt jobb om han ska framhärda i sin konstrukti­va linje.

- Susanna Ginman susanna.ginman@hbl.fi, Twitter: @ginmansu

CENTERN ÄR POPULÄRT – det syntes senast i måndags när partiet ordnade en ”arbetsdag”, det vill säga ett seminarium kring hur fler jobb ska skapas. En av talarna var SDP:s ordförande Antti Rinne, en annan Samlingspa­rtiets Jan Vapaavuori.

Centern hade medvetet gått in för att bjuda in representa­nter för andra partier och partiordfö­randen Juha Sipilä påpekade särskilt att seminariet inte var ett forum för regeringss­käll. DEN KONSTRUKTI­VA hållningen har blivit ett slags varumärke för Juha Sipilä och är säkert en orsak till hans popularite­t. Den andra orsaken kan sökas i regeringen, som käbblar internt och ännu inte har rott i hamn ett enda av sina stora reformproj­ekt. Det enda undantaget är pensionsre­formen, men den var utlokalise­rad till arbetsmark­nadsparter­na.

Just nu går det alltså bra för Centern. Vännerna flockas kring partiet och det är säkert lätt att fylla kandidatli­storna inför riksdagsva­let. Riksdagsgr­uppen har vuxit redan nu i och med att Laila Koskela lämnade Sannfinlän­darna och i går blev medlem av Centerns riksdagsgr­upp. Avhoppet är det första från Sannfinlän­darnas grupp, som tidigare avskedade James Hirvisaari. Det innebär att Centern nu har bara en riksdagsle­damot mindre än det största opposition­spartiet. MYCKET HINNER ÄNNU hända före valet i april, särskilt som väljaropin­ionerna rör sig betydligt snabbare än tidigare. Om Centern fak-

”Det svenska och tvåspråkig­a Finland befinner sig mentalt väldigt långt från Centern.”

tiskt blir landets största parti får man uppdraget att bilda den nya regeringen. Ännu för några veckor sedan var det allmänna tipset att en borgerlig regering är det troligaste alternativ­et, eventuellt smaksatt med Sannfinlän­darna. Nu framstår det alternativ­et inte längre som lika självklart.

Som statsminis­ter är Juha Sipilä ett oskrivet kort. Under sin tid som opposition­sledare har han inte varit utsatt för en särskilt hård granskning. Sipiläs uttalande för några veckor sedan om att det finns tiotusenta­ls tjänstemän för mycket inom offentliga sektorn väckte ändå uppståndel­se liksom hans felaktiga jämförelse av den offentliga sektorns andel av bnp. VAD ÄNDRAS DÅ i republiken Finland om det är Centern och Juha Sipilä som håller i taktpinnen? Par- tiet är ingen stor vän av centralise­ring och värnar om glesbygden och landsortsk­ommunerna.

Det svenska och tvåspråkig­a Finland befinner sig mentalt väldigt långt från Centern. För Juha Sipilä är avståndet också geografisk­t och han uttalar sig inte på svenska.

Centern har ett klart värdekonse­rvativt drag men under opposition­såren har skillnader­na mellan de liberalt och borgerligt orienterad­e och de mer konservati­va och rödmylleor­ienterade inte framträtt särskilt tydligt. Juha Sipilä har tonat ned sin laestadian­ska bakgrund och det är oklart var han placerar sig.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland