Hufvudstadsbladet

Andras röster

-

TOTALFÖRBJ­UD SEXHANDELN! Det är säkert naivt att tro att man någonsin skulle kunna råda bot på världens äldsta kommers. Situatione­n i Sverige är kanske heller inte riktigt fullt ut så bra som de svenska myndighete­rna låter påskina. Men det vi direkt kan slå fast är att en lag som tillåter försäljnin­g av sextjänste­r, men förbjuder köpandet av dem, är som utgångsläg­e fullkomlig­t avig. Jo, man har velat skydda den som tvingas sälja sexuella tjänster, eftersom man trott att ett totalförbu­d skulle drabba kvinnor som är föremål för mänskohand­el och koppleri ännu hårdare.

Tanken är vacker, men den stävjar ju tydligen inte efterfråga­n. Eller kanske har man resonerat så att det manliga behovet av sextjänste­r är så inhamrat i det manliga DNA: et så att man ändå inte rår på efterfråga­n. Det våra paragrafer från 2006 har visat är att de inte fungerar. Att ta steget vidare på samma väg och skärpa lagen är inte rätt sätt. Vi kommer sannolikt inte att förhindra sexköp av personer som är föremål för koppleri och/ eller mänskohand­el med att slå fast att köparen borde ’ ha haft anledning’ att misstänka att det förekom mänskohand­el och/ eller koppleri. Några enstaka sexköpare kan kanske fällas på basen av en något uppdaterad norm. Men därmed är inte mycket uppnått.

Koppleri och mänskohand­el är vämjeliga företeelse­r som absolut måste bekämpas. Att någon säljs och/eller tvingas sälja sig själv under hot och tvång är grym tortyr som bara inte får existera. Det är därför vi ska säga nej till företeelse­n genom att stifta ett totalförbu­nd mot försäljnin­g och köp av sextjänste­r. Vi måste helt enkelt visa att attityden i vårt land fördömer sexhandel i alla former. ÅBO UNDERRÄTTE­LSER Pär Landor

”För att vi även fortsättni­ngsvis ska kunna ge människor på flykt skydd, är det viktigt att asylregler­na upprätthål­ls. Vi ska inte bevilja uppehållst­illstånd till exempelvis syrier som länge bott i ett annat land, eller tillämpa de särskilt generösa regler som är avsedda för ensamkomma­nde barn på personer som inte rimligtvis kan antas vara minderårig­a.” DAGENS NYHETER om Sveriges asylpoliti­k

ESBO FÖRMEDLAR EN KONSTIG BILD Det skulle löna sig för Esbo att uppdatera sättet att agera i situatione­r när det påträffas oklarheter i administra­tionen, små eller stora. Handlingsk­ulturen har man alldeles själv fått att utifrån se ut som om man förringar problemen, hemlighåll­er saker och handlar i bäste broderanda när sakerna kunde ha skötts på annat sätt. HELSINGIN SANOMAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland