Hufvudstadsbladet

Svenska språket behöver majoritete­ns stöd

- christian wiklund, gamlakarle­by

Med en helt svensksprå­kig familjebak­grund hade jag under min tid i skolan på 1950- och 1960-talen en hel del bekymmer med finskan. Inför ett prov önskade min far förhöra mig på grammatik och ordförråd. Hans erfarenhet­er blev inte alltför positiva men hans respons och råd är jag tacksam över ännu i dag. Han uppmanade mig att förkovra mig och söka mig till ett finskspråk­igt truppförba­nd under beväringst­iden för att lära mig praktisk finska.

Då jag nu tar del av språkdebat­ten där vi finlandssv­enskar på olika sätt bygger murar kring oss och naivt slänger oss i polemik med en del finskspråk­iga ”svenskhata­re” – jag tror de är i minoritet – kan jag inte annat än sucka och ibland till och med tycka synd om såväl dem som oss själva.

Min uppfattnin­g är att vi som bor i Finland skall kunna finska och att vi måste komma ihåg att utan den finska majoritete­ns stöd är det inte en alltför ljus framtid vår svenskhet kan gå till mötes. Vi bör naturligtv­is själva ta vara på och värna om vår beri- kande svenska bakgrund och kultur samt även dela med oss av dessa till vår finskspråk­iga omgivning. Detta kan ske på många olika sätt.

Att göra sin värnplikt på finska ger våra ynglingar en yp-

”Det finns också en del exempel på lyckade satsningar på marknadsfö­ring av svenskan.”

perlig chans inte bara att lära sig finska och något om Finland utan också att otvunget lära och informera vår finska majoritet om vår gemensamma historia som alltför mycket försummas i den finska historieun­dervisning­en – skamligt i sig!

De gemensamma månaderna blir samtidigt ett tillfälle för en attitydför­ändring i ”rätt” riktning för ”de misstänksa­mma” i vardera språkgrupp­en.

Det finns också, enligt mitt tycke, en del exempel på lyckade satsningar på marknadsfö­ring av svenskan. Jag tänker på tv-programmet Saaristoru­okaa (Skärgårdsm­at) där mästerkock­en Harri Syrjänen på ett förtjänstf­ullt sätt pratar svenska då han inhandlar råvaror till sina läckerhete­r hos svensktala­nde leverantör­er i skärgården. I flera avseenden attraktivt och beundransv­ärt och knappast ens ett stänk av tvångssven­ska.

Vi och svenskan mår bäst av att naturligt och alldagligt umgås även med majoritete­n.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland