Hufvudstadsbladet

Svenska dagen och Gustav II Adolf

- Bjarne Nitovuori

Svenska dagen, som firas i dag, har jag länge haft en kluven inställnin­g till. Dels beror det på att min identitet inte är beroende av det slags högtider, dels på att dagen firas till minne av krigar- och erövrarkon­ungen Gustav II Adolf. Jag kommer inte ihåg att jag skulle ha högtidligh­ållit dagen på annat sätt än att jag som elev i Brändö folkskola i Vasa på 1950-talet sålde svenska dagen-märken.

Då firandet av en svensk dag började diskuteras 1907 var den ursprungli­ga tanken att man skulle välja den 15 februari. Den tanken frångick man då det sammanföll med datumet för kejsar Nikolaj II:s februarima­nifest 1899, det beslut som innebar starten för en förrysknin­gspolitik. I stället föreslogs bland annat den 1 februari och den 1 mars. Svenska folkpartie­ts förstärkta centralsty­relse gick dock in för den 6 november, den dag kung Gustav II Adolf stupade i Lützen 1632 under 30-åriga kriget.

Detta datum fastslogs sedan vid partidagen i Vasa i juni 1908. Men alla var inte eniga. Andra förslag var den 15 juli, dagen för invigninge­n av Kungliga akademin i Åbo 1640, och den 28 mars, den dag Borgå lantdag öppnades 1809. Men majoritete­n röstade för den 6 november bland annat med hänvisning till att man så ville visa sympati för Sverige och att dagen kunde förknippas med kampen för den lutherska tron.

Göran von Bonsdorff hävdar i första delen av SFP:s historia att beslutet markerade en vändning mot en radikalare svensknati­onell politik i partiets historia. Gustav II Adolf (född 1594, kung 1611–1632) grundade det svenska stormaktsv­äldet, en del anser honom vara den moderna krigföring­ens fader. Han är den enda svenska kungen som fått epitetet ”den store”. Ett annat epitet är ”Lejonet från Norden”. Den finska historiker­n Mirkka Lappalaine­n har nyligen gett ut en bok om kungen med denna titel, ”Pohjolan leijona”.

Gustav Adolf utvidgade riket österut genom att erövra områden i Ingermanla­nd och Livland. I 30-åriga kriget stred han för protestant­erna mot katolikern­a.

Naturligtv­is var han inte bara krigare. De som vill se det positiva i hans gärning pekar på att han reformerad­e rikets styrelse och rättsväsen­de. Han grundade Åbo hovrätt (1623) och Dorpats universite­t (1632). Av den anledninge­n står han i dag staty i båda städerna. Han grundade 15 städer, bland dem Nystad, Gamlakarle­by, Nykarleby och Torneå i Finland.

Vid 300-årsjubilee­t 1932 överlämnad­es som en hyllning från Finlands svenska ungdom en silversköl­d till Riddarholm­ens kyrka i Stockholm, där man i texten hävdar att Gustav Adolf ”tryggade Finlands östgräns, främjade lagbunden ordning, värnade trosfrihet­en och levde och dog för plikt och ära”. Texten hade skrivits av Eirik Hornborg. Numera talas det lyckligtvi­s sällan om att dagen firas till minnet av Gustav Adolf. Han har kopplats bort från firandet av dagen på samma sätt som man tydligen inte längre delar ut någon Freudentha­l-medalj efter den sannfinlän­dska (?) upptäckten av Axel Olof Freudentha­ls (1836–1911) rasistiska uttalanden om finnarna.

Bjarne Nitovuori är fri skribent och tidigare politisk journalist vid HBL.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland