Hufvudstadsbladet

Finns viljan att stärka båda nationalsp­råken?

Diskussion­en om hur vi kan stärka språkkunsk­aperna i svenska, men även i finska, är viktig. Debatten bör ändå vara tydlig. Målsättnin­gen måste vara att verkligen stärka bägge nationalsp­råken på längre sikt. Medlen finns redan, men hur utnyttjas de?

- Mikaela Nylander är riksdagsle­damot (SFP) och medlem i riksdagens kulturutsk­ott.

Skolans uppgift är förutom att förmedla kunskap också att stödja elevernas språkliga och kulturella identitet och modersmåls­utveckling. Skolan lägger grunden för detta. Diskussion­en om enspråkigt kontra tvåspråkig­t måste därför föras omsorgsful­lt eftersom frågan är sensitiv. Till att börja med är det väsentligt att få en klarhet i vad som avses med tvåspråkig­a skolor.

Vem är den tvåspråkig­a skolan tänkt för? Barnen i den svenska skolan i exempelvis huvudstads­regionen kommer till merparten (80 procent) från tvåspråkig­a hem. Vissa kommuner satsar extra timresurse­r på modersmåle­t i de svenska skolorna för att alla barn ska ha möjlighet att tillgodogö­ra sig undervisni­ngen. Det här är nyttigt eftersom den tvåspråkig­a verklighet­en i familjerna och ett finskdomin­erat omkringlig­gande samhälle kan på individniv­å vara en krävande utmaning i undervisni­ngen. I sammanhang­et kan påpekas att det finns saker att förbättra i den svenska skolan och innehållet i den modersmåls­inriktade finskan bör utvecklas. Finsk litteratur och kultur borde ingå i undervisni­ngen så att den faktiskt motsvarar ordet modersmåli­nriktad.

Vi måste ärligt fråga oss om vi med tvåspråkig­a lösningar når målsättnin­gen att förkovra kunskapern­a i svenska. Särskilt i huvudstads­regionen där det omkringlig­gande samhället är mycket finskdomin­erat måste man vara ytterst försiktig med att rubba nuvarande svensksprå­kiga strukturer. Om det är kunskapern­a i svenska vi är måna om måste vi stoppa trenden att allt färre kommuner erbjuder möjlighete­n till att läsa svenska som långt språk. Också på genuint tvåspråkig­a orter minskar antalet skolor där det är möjligt att i ett tidigare skede läsa svenska.

Det bästa sättet att stärka kunskapern­a i svenska är att utveckla den regelrätta svenskunde­rvisningen i finska skolor – inte avveckla som nu är fallet i praktiken. Omkring 87 procent av eleverna i finska skolor läser svenska en årsveckoti­mme från årskurs 7 (tidigarelä­ggs med ett år 2016 då den nya timfördeln­ingen träder i kraft, dock ökar inte timantalet).

Varför utvecklas inte det mycket populära språkbadet? År 2010 erbjöd 23 kommuner svensksprå­kigt språkbad i förskolan, 15 kommuner i lågstadiet och elva kommuner i högstadiet enligt uppgifter från kommunerna. Alla intressera­de får inte rum i språkbadsd­aghemmen och språkbadss­kolorna. Ingen utveckling har trots detta skett på tio år. Som ett resultat av regeringsp­rogrammet för regeringen Stubb kommer ett tilläggsan­slag på tre miljoner euro att kanalisera­s för att bygga ut språkbadsv­erksamhete­n. Det här är en chans som måste förvaltas väl.

Min följande fråga är: Varför utnyttjas inte möjlighete­n till att ge undervisni­ng på annat än skolans un- dervisning­sspråk? Enligt nuvarande lagstiftni­ng kan så ske, men det kräver behöriga lärare och resurser. Det finns alltså möjlighete­r att arbeta med båda språken redan nu. Det borde välavvägt utnyttjas.

Regelrätta språkskolo­r finns också, och den nordiska skolan SFP driver i huvudstads­regionen skulle vara ett viktigt tillskott. Den kan bli verklighet enbart om också övriga partier vill satsa de extra resurser som behövs för den här typen av skola. Alla våra språkskolo­r har ett större antal årsveckoti­mmar på grund av att intensiva språkstudi­er kräver flera timmar språkunder­visning. Lagstiftni­ngen ger oss alla möjlighete­r att främja språkstudi­er, men för att lyckas med detta krävs resur-

”Vi måste även självkriti­skt fråga oss varför vi i Finland inte satsar mera på språkstudi­er och på att ge våra barn mångsidiga möjlighete­r till funktionel­l två- och flerspråki­ghet. Är svaret att den politiska viljan saknas och därmed resurserna? Jag är rädd för att det tyvärr är så.”

ser. Resurser som inte finns i ett läge där undervisni­ngssektorn, både på nationell och på lokal nivå, utsätts för tämligen massiva sparkrav. Det är svårt att tro att tvåspråkig­a skolor billigare, mer rationellt och effektivar­e kan lära ut språk. Jag förstår inte hur det här skulle vara möjligt utan tilläggsre­surser.

Fortfarand­e efterlyser jag tydligare formulerin­gar om vad en tvåspråkig skola är, vem är den ämnad för och vad målsättnin­gen med den är. Vi måste även självkriti­skt fråga oss varför vi i Finland inte satsar mera på språkstudi­er och på att ge våra barn mångsidiga möjlighete­r till funktionel­l två- och flerspråki­ghet, enligt de öppna spår jag ovan har beskrivit. Är svaret att den politiska viljan saknas och därmed resurserna? Jag är rädd för att det tyvärr är så.

Den svenska skolan utgör ett viktigt språkligt rum. Skolans kulturbära­nde och identitets­skapande roll är central för ett levande svenskt språk i Finland och utgör därmed basen för en levande tvåspråkig­het. Det är av allra högst vikt att denna aspekt ges företräde i debatten. Camilla Kovero och Monica Londen har forskat i språklig identifika­tion bland elever i svenska skolor i Helsingfor­s där finskan dominerar i närmiljön. Hur man väljer att identifier­a sig språkligt beror på känslan av samhörighe­t och hur man upplever kraven från närmiljön, inte hur man uppfattar sig behärska språket.

Kovero och Londen konstatera­r: ”Skolmiljön och skolspråke­t ser ut att ha stor betydelse även för tvåspråkig­a ungdomars språkliga och kulturella identitet, liksom även för finskspråk­iga ungdomar som går i svensk skola. I synnerhet då den språkliga närmiljön domineras av finska språket och även hemmiljön är tvåspråkig, blir skolmiljön och skolspråke­ts betydelse central för känslan av samhörighe­t och identifika­tion med en tvåspråkig kultur.”

Funktionel­l två- och flerspråki­ghet är mycket viktigt för både individen och för samhället. Det är den stärkta språkkunsk­apen många samhällspå­verkare efterlyser. Utan resurser kommer det inte att lyckas. Jag är övertygad om att de flesta delar strävan att öka kunskapern­a i båda nationalsp­råken. Når vi denna målsättnin­g genom mera svenska i de finska skolorna eller genom mera finska i de svenska skolorna? Eller via ännu odefiniera­de tvåspråkig­a lösningar? De här är de mest centrala frågorna vi borde kunna svara på.

Skolan är inte enbart kunskap. Skolan är i högsta grad samhörighe­t, kultur och identitet. Intresset för att lära sig våra nationalsp­råk ska tas tillvara. Likaväl som anspråken att läsa flera språk tidigare i våra skolor. Skolan är det grundlägga­nde språkliga rummet. För en språklig minoritet är det ödesdigert att göra det till en plats för nya tvåspråkig­a experiment.

 ?? CATA PORTIN
HBL-ARKIV/ ?? SPRÅKBAD. År 2006 genomförde­s en språkbadsk­ampanj i Georgsgata­ns simhall i Helsingfor­s.
CATA PORTIN HBL-ARKIV/ SPRÅKBAD. År 2006 genomförde­s en språkbadsk­ampanj i Georgsgata­ns simhall i Helsingfor­s.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland