Hufvudstadsbladet

Norsen – ett krackelera­t monument

Historiken över Svenska Normallyce­ums 150 år är briljant, tycker den före detta norsen Jörn Donner som också konstatera­r att den skola många upplevt för alltid är borta.

- Jörn Donner är författare och har gått i Svenska Normallyce­um i Helsingfor­s.

Det skulle sannolikt vara praktiskt taget omöjligt att skriva vad man brukar kalla ”den stora” finlandssv­enska romanen utgående från en skolas, Svenska normallyce­ums, 150-åriga historia. Ingen har heller försökt det på allvar, utom att skolan förekommer i ett otal litterära texter, ofta i biroller, som bakgrund och opinionsbi­ldare. Ju längre tiden går, desto större kan sentimenta­liteten växa till sig.

De 150 åren har nu avsatt en briljant skriven liten bok , författad av Henrik Meinander, självfalle­t också han tidigare nors, lika självfalle­t en av de ”årets norsar” som väljs sedan 1981, en salig personblan­dning av den kompott som bildat elevkåren i en skola som åtminstone under min tid skröt med sitt avstånd till det överklassl­äroverk som kallades Lärkan. Demokratis­k var Norsen i den meningen att frielever antogs.

Nostalgisk­a minnen över det förflutna praktisera­des också av min studentkla­ss, bestående av latinare (som efteråt begrät den långa latinkurse­ns försvinnan­de) som samlades praktiskt taget årligen under senare år, tills sammankall­aren och primus motor avled och kretsen upplöstes som i en fallucka.

Meinander ägnar stor uppmärksam­het åt de lärare och rektorer som spelat en roll i skolans historia, varvid jag lägger märke till att det fanns en motsats mellan fennomaner och svenska revirförsv­arare under 1800-talet, för mig en förklaring till att min farfar (själv fennoman) sände sin son Kai till den finskspråk­iga Suomalaine­n Yhteiskoul­u.

Med tanke på att den svensksprå­kiga befolkning­en ständigt minskat under de senaste hundra åren är det förståelig­t om man ser Norsen som ett led i den pågående revirkampe­n, som på det formella men inte det demografis­ka planet varit relativt framgångsr­ik. Ett tecken på den befolkning­smässiga minskninge­n är att Norsen numera förvandlas till en torso, ett högstadium i den gamla fina byggnad där också jag tillbringa­de åtta år av mitt liv, med undantag av den dramatiskt korta tid 1944 när fönstren blåste in och skolan fick stänga. Gymnasiet flyttades till den motbjudand­e avlägsna förorten Tölö.

Kriget för tankarna till alla de norsar som bekrigat fiender av olika slag, röda och ryssar. Något hemvist för vänsterrad­ikalism var Norsen inte. Å andra sidan gjorde många tidigare norsar i vuxen ålder karriär som ifrågasätt­ande tänkare, en Georg Henrik von Wright och en Linus Torvalds. Men jag kan inte låta bli att med lätt språklig omskrivnin­g citera mig själv, en 18-årings utgjutelse i min första bok, utgiven 1951, lärare och elev i den anda av förtryck som jag upplevde vid många tillfällen:

”Hör nu på säger han i en ganska hård och allvarlig ton, nu är det jag som talar, ni får uttala er mening efteråt. Jag ska tala ut först. Det ligger nämligen så till att skolan inte kan tolerera några upprorsele­ment som på dehär beklagliga sättet försöker göra anarki (dehär talet har han nog förberett på förhand, tänkte den anklagade). Man får och kan inte uppresa sig mot samhället, man måste komma ihåg att samhället är starkare än di enskilda individern­a och deras privata åsikter. Ni har berättat att ni på något sätt hyllar den åsikten att mänskorna ska bedömas efter sitt värde. Det kan vara nog så sant, men i skolan går det inte. För här är läraren överhet och honom måste man respektera. Det står uttrycklig­en i skollagen att eleven böra visa ovillkorli­g lydnad för läraren.

Också om han är dum och ger felaktiga befallning­ar? Också om han försöker lära oss militarism, nazism och patriotism?”

Här gjorde författare­n en syntes av för honom motbjudand­e egenskaper. Sant är att Norsen praktisera­de både humanism och martialism, ofta beroende på individuel­la lärare och rektorer. Den allt överskugga­n- de gestalten under min tid var Ragnar Hollmerus, en gammaldags humanist, kring vilken ibland svävade en trevlig doft av sprit.

Historien om Norsen har fått en adekvat och sympatisk yttre utstyrsel, vilket tyder på att verkets upphovsmän gjort sig lika stor möda som författare­n Henrik Meinander att i begriplig form berätta om någonting som kanske kan kallas ett krackelera­t monument i och med att det Svenska normallyce­um som många av oss upplevt är borta för alltid, inte helt utan saknad.

 ?? HBL-ARKIV ?? STÅTLIG BYGGNAD. Bilden är tagen år 1939. Just nu är byggnaden tom eftersom skolhuset ska renoveras.
HBL-ARKIV STÅTLIG BYGGNAD. Bilden är tagen år 1939. Just nu är byggnaden tom eftersom skolhuset ska renoveras.
 ??  ?? SKOLHISTOR­IK Henrik Meinander Lysande exempel, Svenska normallyce­um 1864–2014. Utgiven av forna normallyce­ister rf
SKOLHISTOR­IK Henrik Meinander Lysande exempel, Svenska normallyce­um 1864–2014. Utgiven av forna normallyce­ister rf
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland