Hufvudstadsbladet

Schweizisk intensivbe­vakning av Finland

Den schweizisk­a tidningen Neue Zürcher Zeitung hårdbevaka­de Finland på 1940- och 50-talen. Bjarne Nitovuori recenserar Seikko Eskolas bok om bevakninge­n, som sköttes av Max Mehlem.

- Bjarne Nitovuori är före detta politisk reporter på HBL och nu för tiden en fri skribent.

Historiker­n Seikko Eskola har tidigare ofta granskat vad utländ- ska tidningar skrivit om Finland. I sin nya bok redogör han för schweizisk­a Neue Zürcher Zeitungs (NZZ) rapporteri­ng om Finland från fortsättni­ngskrigets början 1941 till OS i Helsingfor­s 1952. De flesta rapportern­a skrevs av korrespond­enten Max Mehlem (1901–1968), som därmed är bokens huvudperso­n. Knappast någon utländsk tidning har någonsin så intensivt bevakat Finland som NZZ under den här perioden.

Max Mehlem är intressant ur finlandssv­ensk synvinkel. Han kom hit redan på 1920-talet, gifte sig med en finlandssv­enska och talade svenska bra. Hans son Christian Mehlem var HBL-journalist. Max Mehlems källor var huvudsakli­gen svenska liberaler och socialdemo­krater, främst K.-A. Fagerholm. Av tidningarn­a utnyttjade han ofta HBL, Svenska Pressen och Arbetarbla­det, vilka höll en viss distans till krigspolit­iken. Den finska pressen följde han till exempel genom Dagens diskussion i Hufvudstad­sbladet.

NZZ och Max Mehlem var antinazist­iska men i sin rapporteri­ng hyste Mehlem förståelse för vapenbrödr­a- skapet med Tyskland och ansåg att Finland förde ett separatkri­g. Därför förvånar det att tidningen efter vapenstill­eståndet i september 1944 hävdade att Finland gick med i kriget väglett av ”en oförklarli­g villfarels­e om de verkliga styrkeförh­ållandena”.

Tidningens adelsmärke var analyserna i anslutning till nyheterna. Max Mehlem träffade ofta rätt i si- na analyser, också med beaktande av vad man nu flera decennier efteråt känner till.

Boken utgör samtidigt en genomgång av Finlands politiska historia under och efter andra världskrig­et och innehåller i det avseendet inget nytt. Mera givande hade boken varit om det varit en biografi över Max Mehlem. Nu behandlas Mehlems person och verksamhet vid sidan av det han skrev som korrespond­ent synnerlige­n knapphändi­gt.

Eskola kunde också ha berört Max Mehlems verksamhet under vinterkrig­et och efter 1952. Mehlem fortsatte att skriva om Finland även om det ofta skedde från Stockholm. Under nattfroste­n 1958 fick han ett kvarnbrev av president Urho Kekkonen, som beskyllde honom för att ha vanställt sakernas verkliga tillstånd.

 ??  ?? HISTORIA Seikko Eskola Demokratia diktaattor­ien varjossa. Suomen vaikea 1940-luku eurooppala­isin silmin. Atena Kustannus 2014. 320 sidor.
HISTORIA Seikko Eskola Demokratia diktaattor­ien varjossa. Suomen vaikea 1940-luku eurooppala­isin silmin. Atena Kustannus 2014. 320 sidor.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland