Hufvudstadsbladet

Ett år med klass tio

- Malin Slotte 029 080 1375, malin.slotte@hbl.fi

Dok: Klass 10. Yle Fem 22.00. Tian är en andra chans för dem som vill höja sina betyg. Den är ett extra år i grundskola­n som ska hjälpa ungdomar att läsa ikapp det de av olika skäl försummat under sina nio år i skolbänken. I Åshöjdens grundskola i Helsingfor­s infördes klass tio för tjugo år sedan. Klassföres­tåndare var då matematikl­äraren Barbro Lindqvist-Helle, och det är hon även hösten 2013 då den tjugonde kullen tiondeklas­sare inleder sina studier i kvällens dokumentär.

Under ett år följer AnnaKarin Grönroos klassen månad för månad ur ett mestadels okommenter­at flugan på väggen-perspektiv. Ungdomarna intervjuas inte alls, deras klassföres­tåndare kommer däremot ibland med kor- tare kommentare­r. Man kan visserlige­n sakna en grundligar­e presentati­on av ungdomarna och att få ta del av deras tankar, men Klass 10 är ändå en dokumentär som kommunicer­ar med sin tittare och innehåller scener som förmedlar och berättar saker.

I mångt och mycket handlar det om det som brukar anses höra till problemen i dagens skola, och självfalle­t gäller det här inte bara tiondeklas­sare. Det är stökigt på lektionern­a, mobiltelef­oner stör koncentrat­ionen och det är uppenbart att det är pojkarna som tar mest plats. Men framför allt handlar det om elever som kämpar med sin motivation. De vet att det här är sista chansen, och ibland går det bättre och ibland sämre med inlärninge­n.

Dessa bångstyrig­a unga människor tar sig lärare som Barbro Lindqvist-Helle an med tålamod och uppmuntran. Det är den erfarna och engagerade pedagogen vi ser i arbete. Ofta får hon säga till – ja, man kunde till och med säga att tjatet ingår i yrkesrolle­n – och ibland blir hon riktigt arg, men allt sker inom det profession­ellas gränser och hon verkar aldrig förlora modet trots att hon ibland tvingas tala allvar med sin skoltrötta klass.

Hon verkar ha förmågan att engagera sig i varje elev. Och även om vägen från höst till vår är både gropig och motig verkar den på slutet ha varit mödan värd.

 ?? PARAD MEDIA ?? EN CHANS TILL. Tiorna Robert Lindblom, Viljam Karumaa och Henrik Ruokanen med sin klassföres­tåndare Barbro Lindqvist-Helle.
PARAD MEDIA EN CHANS TILL. Tiorna Robert Lindblom, Viljam Karumaa och Henrik Ruokanen med sin klassföres­tåndare Barbro Lindqvist-Helle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland