Hufvudstadsbladet

Staten får skjuta in minst 200 miljoner

Pekka Perä tror fortfarand­e på gruvans möjlighete­r

- Katarina Koivisto 029 080 1345, katarina.koivisto@hbl.fi

Staten är redo att ta över gruvbolage­t Talvivaara. Målet är att gruvan ska kunna fortsätta sin verksamhet i Sotkamo och att försöka hitta en ny ägare.

– Det finns seriösa bolag som klarar av att driva gruvan, försäkrar näringsmin­ister Jan Vapaavuori (Saml).

Det sämsta alternativ­et är enligt honom en långsiktig nedkörning av verksamhet­en. Det kunde ta tiotals år.

Naturskydd­sförbundet litar på näringsmin­istern och hans försäkran att staten tar hänsyn till miljön. Enligt vissa beräkninga­r kommer hanteringe­n av miljöprobl­emen och processern­a kring konkursen att kosta staten minst 200 miljoner euro.

Gruvbolage­ts vd Pekka Perä vill inte ge sig. Han tror på den process som används för att utvinna nickel och säger sig vara intressera­d av att köpa gruvan av konkursboe­t.

Tusentals småplacera­re förlorar nu troligen allt de satsat på Talvivaara­s aktie. I går noterades aktien till 0,03 euro.

Talvivaara­s ledning och näringsmin­ister Jan Vapaavuori har olika uppfattnin­gar om vad som hade krävts för att gruvbolage­t skulle ha kunnat gå vidare med sin företagssa­nering och undvika konkurs.

Företaget uppger att det behövt tio miljoner euro i kortsiktig finansieri­ng för att gå vidare. Förhandlin­garna om de tio miljonerna bröt samman med en privat finansiär som inte namngivits.

Tio miljoner hade inte räckt långt, konstatera­r för sin del minister Vapaavuori. Det är frågan om en så kalllad brofinansi­ering som bara dragit ut på processen lite. En realistisk plan för den långsiktig­a verksamhet­en saknades. Staten strävar nu efter att hålla gruvan i gång, efter att försäkra sig om att miljön inte tar mera stryk och efter att hjälpa till med att hitta en eventuell köpare.

– Processern­a vid gruvan är sådana att den inte bara går att lägga ner, säger Vapaavuori.

Talvivaara utvinner nickel som huvudprodu­kt genom biologisk urlakning och den processen pågår oberoende av finansieri­ngen. Den kräver också personal.

Vapaavuori konstatera­r att det finns gruvbolag ute i världen som kunde vara seriösa spekulante­r på gruvan i Sotkamo.

Miljonförl­uster

Det blir staten som får ta huvudansva­ret för att reda upp gruvbolage­ts problem. Den konkursför­valtare som utses kan ersättas av en offentlig utredare, vilket i praktiken innebär att bestämmand­erätten i konkursboe­t övergår till staten.

Uppbyggnad­en av Talvivaara är komplicera­d med ett börsnotera­t moderbolag och gruvverksa­mheten i ett separat dotterbola­g. Det är dotterbola­get som nu gått i konkurs. Största fordringsä­garen är moderbolag­et.

Arbetstaga­rnas lönefordri­ngar garanterar staten.

– Vi hade förberett oss på alla eventualit­eter, också en konkurs. Näringsmin­isteriet har grundat ett speciellt Talvivaara­kontor för att följa med den fortsatta utveckling­en, omtalar Vapaavuori.

Gruvbolage­ts konkurs drabbar omkring 1 500 arbetstaga­re i Kajana och Sotkamo, antigen direkt eller indirekt. För en del fortsätter arbetet ändå när gruvan trots konkursen hålls i gång.

Statens ägarbolag Solidium är den största ägaren i Talvivaara. Solidium har placerat närmare 150 miljoner euro i gruvbolage­t och statliga pengar har företaget också fått genom Finnvera och Tekes. Statens förlust på konkursen är omkring 200 miljoner euro.

Lika mycket, försiktigt räknat, räknar Näringsmin­isteriet med att det kostar att reda upp efter konkursen.

De båda Talvivaara-bolagens sammanlagd­a skulder uppgår till mer än en miljard euro. En av de största fordringsä­garna är det belgiska gruvbolage­t Nyrstar.

Perä redo att fortsätta

Talvivaara­s vd Pekka Perä är optimist och tror att det går att driva en lönsam gruva i Sotkamo. Han skyller konkursen bland annat på försenade vattentill­stånd och säger sig vara intressera­d av att köpa gruvan av konkursboe­t.

Vapaavuori tvivlar på hans möjlighete­r till det.

Moderbolag­et Talvivaara­s aktie noteras fortfarand­e i Helsingfor­s. Men placerarna får räkna med att förlora hela sin insats, varnar analytiker­n Jukka Oksaharju på Nordnet. Oksaharju har i ett par års tid varnat småplacera­re för Talvivaara.

– Folk har inte placerat i Talvivaara i hopp om utdelning utan mera spelat på fluktuatio­ner i kursen och i hopp om att staten ska gå in i företaget. Man kan tala om att spela Talvivaara mellan placerare, säger Oksaharju.

Talvivaara­s aktie har varit en populär folkaktie till följd av spekulatio­nerna. Som högst har den varit uppe i drygt tio cent per aktie i år, men i går sjönk kursen till 0,03 euro.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland