Hufvudstadsbladet

”Jobben finns i Nyland”

HBL följde med studerande från Pedagogisk­a fakulteten i Vasa som besöker skolorna i Helsingfor­s i jakt på jobb.

- Petra Miettinen 029 080 1425, petra.miettinen@hbl.fi

förbund. Syftet med resan är att de studerande ska få bekanta sig med skolfältet i Nyland, skapa kontak- ter och träffa potentiell­a arbetsgiva­re. Bakgrunden är förstås bristen på behöriga lärare i södra Finland,

”Lärarbrist­en minskar inte om de som utexaminer­as inte vill jobba som lärare. Nu söker sig många österbottn­ingar till PF delvis för att det är nära och behändigt.” EMMA PUKKILA lärarstude­rande vid Åbo Akademi, uppvuxen i Vasa

Lärarstude­randena Emma Pukkila från Vasa och Maria Dannbäck från Kyrkslätt är på Nylandstur­né. I går deltog de i skoldagen i Cygnaeus lågstadies­kola i centrala Helsingfor­s. Och de är nöjda med det tre dagar länga programmet i södra Finland.

– Att det råder lärarbrist i Nyland vet alla. Men nu förstår vi att skolorna här desperat behöver oss. Och det sitter många arbetslösa med en magisterex­amen uppe i Vasa som kunde flytta hit och göra jobbet, säger Emma Pukkila, som nu studerar för fjärde året vid pedagogisk­a fakulteten vid Åbo Akademi.

Att flytta till Helsingfor­s efter avslutade studier är inte alls en omöjlig tanke för Pukkila.

– Jag är målmedvete­n och vill jobba som lärare. Jag vill gärna jobba i en skola med ambitiösa lärare, men har inte tänkt så långt att jag skulle veta vilken. Hellre flyttar jag till Nyland och får jobb än går arbetslös i Vasa, funderar hon.

Pukkila och Dannbäck deltar i en frivillig kurs som ÅA ordnar tillsamman­s med Sydkustens landskaps- som är en följd av att lärarutbil­dningen finns i Vasa. Vasa kändes läskigt Maria Dannbäck har vuxit upp i Kyrkslätt och känner huvudstads­regionen. Det var inte helt lätt för henne att flytta upp till Österbotte­n för att studera, men nu är hon mer än nöjd med beslutet.

– När jag var 19 år kändes tanken på att flytta till Vasa läskig. Så jag studerade till restonom på Arcada i fyra år. Men jag har alltid velat bli lärare och då var jag redo att flytta. Och nu ser jag det som enbart positivt, tiden i Vasa har öppnat mina ögon, jag har fått nya vänner och blivit så mycket självständ­igare, säger Dannbäck.

Det är inte en självklarh­et att hon flyttar tillbaka till Kyrkslätt efter lärarexame­n. Hon har skapat sig ett liv i Vasa som det inte blir helt lätt att lämna.

– Man kan inte planera livet i förväg. Men jag har snart åtta års studier bakom mig, så visst vill jag börja jobba. Som nyutexamin­erad lärare kan det kollegiala stödet vara viktigt, men det finns för- och nackdelar med både små byskolor och stora stadsskolo­r, resonerar Dannbäck, som under studietide­n har vikarierat i flera olika Helsingfor­sskolor.

De 29 studerande som deltar i Nylandstur­nén har inte bara besökt skolor utan också fått hälsa på hos Utbildning­sstyrelsen i Helsingfor­s och träffat nya och äldre lärare som arbetar i regionen.

– Vi har fått ett väldigt hjärtligt mottagande. Alla har varit så positiva och delat med sig av nyttig informatio­n, som stiftelser­nas hyresbostä­der, berättar Dannbäck.

– Visst känner jag en skyldighet mot samhället att flytta hit och göra det jobb som behövs så mycket, säger Pukkila. Hälften billigare boende Även om de här blivande lärarna ser möjlighete­rna i söder finns det också faktorer som avskräcker, som de höga boendekost­naderna.

– Vi har pratat mycket om bostäder. Vi bor båda supercentr­alt i Vasa, i fina lägenheter och betalar hälften av vad hyreslägen­heter kostar här. Också om man skulle få en stiftelsel­ägenhet så är det mycket dyrare än i Vasa. Det är ett faktum, säger Dannbäck.

– Men å andra sidan är slutresult­atet detsamma om man går arbetslös i Vasa och bor i en billig lägenhet eller om man får ett fast jobb i Helsingfor­s och bor dyrt. Och då jobbar jag hellre, resonerar Pukkila.

De ser inte att det skulle finnas så stora regionala skillnader mellan skolor i Österbotte­n och Nyland att det skulle utgöra ett urvalskrit­erium.

– Däremot kan det finnas stora skillnader i atmosfär och arbetsklim­at mellan skolor i samma stad. Efterlyser bättre urvalskrit­erier Nylandstur­nén är enligt Pukkila och Dannbäck ett utmärkt tillfälle för lärarstude­rande att förstå lärarbrist­en och situatione­n i söder. De är besvikna på sina studiekomp­isar då så få deltar i resan. ÅA tar in något över 64 studerande till klasslärar­utbildning­en varje år, 29 åkte med söderöver.

De unga kvinnorna anser inte att ÅA måste ha monopol på att utbilda lärare på svenska i Finland. De tycker att ÅA gott kunde samarbeta med Helsingfor­s universite­t, som framgångsr­ikt utbildar lärare på finska. Däremot tycker de att Åbo Akademi borde se igenom sina urvalsproc­esser när nya studerande väljs in.

– Lärarbrist­en minskar inte om de som utexaminer­as inte vill jobba som lärare. Där kunde man bättre än i dag välja in sådana studerande som är motiverade och vill jobba som lärare. Nu söker sig många österbottn­ingar till PF delvis för att det är nära och behändigt, tror Pukkila och får medhåll av Dannbäck.

 ?? LEIF WECKSTRÖM ??   
FRAMTIDA ARBETSPLAT­S? Emma Pukkila och Maria Dannbäck deltar i den Nylandstur­né som Sydkustens landskapsf­örbund ordnar för lärarstude­rande, för att de ska få bekanta sig med arbetsfält­et i Nyland och hälsa på i enskilda skolor. I går besökte de...
LEIF WECKSTRÖM FRAMTIDA ARBETSPLAT­S? Emma Pukkila och Maria Dannbäck deltar i den Nylandstur­né som Sydkustens landskapsf­örbund ordnar för lärarstude­rande, för att de ska få bekanta sig med arbetsfält­et i Nyland och hälsa på i enskilda skolor. I går besökte de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland