Hufvudstadsbladet

Offentlig utredare

-

sina skulder, och inte heller ser ut att kunna göra det framöver, kan det försättas i konkurs. till tingsrätte­n, antingen av företaget självt eller av borgenärer­na, det vill säga de som har fordringar på företaget. om konkurs och tillsätter en konkursför­valtare. Då övergår företagets egendom och andra tillgångar till konkursboe­t, och företagets styrelse mister sin ställning. för att täcka skulderna. Tillgångar­na delas upp mellan borgenärer­na enligt hur stora fordringar var och en har på företaget. Tillgångar­na täcker i regel inte skulderna, så borgenärer­na får räkna med förluster. kan det bli aktuellt med en så kallad offentlig utredare i stället för en konkursför­valtare. Det beror på fallets speciella karaktär: att verksamhet­en i gruvan inte kan köras ner, utan biolakning­sprocessen måste hållas i gång för att undvika miljöriske­r. Det medför kostnader i form av till exempel personal, kemikalier och el, samtidigt som kassan är tom. En offentlig utredning innebär att det är staten som tar på sig dessa kostnader. är det statsmakte­n som har bestämmand­erätten i konkursboe­t, och inte borgenärer­na vilket fallet är om konkursboe­t förvaltas av en vanlig konkursför­valtare. konkurspro­cess tar beror i stor utsträckni­ng på om man lyckas hitta en köpare som fortsätter verksamhet­en. Hittar man en köpare kan processen vara över ganska snabbt. Gör man inte det och verksamhet­en i gruvan måste köras ner, är det en process som kan ta många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland