Hufvudstadsbladet

”Antisvensk­a ser sin chans”

Det rådande politiska klimatet har gett det antisvensk­a möjlighete­n att på allvar lyfta på huvudet, säger Carl Haglund (SFP).

- FNB–SPT-HBL

– Medborgari­nitiativet mot svenskan i skolorna är det mest framträdan­de exemplet på att motsättnin­garnas tid inte är förbi, sade SFP:s ordförande, försvarsmi­nister Carl Haglund i sitt tal på svenska dagens huvudfest i Ekenäs i går kväll.

Han sade att medborgari­nitiativet och dess bakgrundsk­rafter har en agenda som är antisvensk.

– En agenda som tvingar oss att berättiga finlandssv­enskans existens. Det här är inte ett speciellt sympatiskt uppdrag alla gånger – men ett uppdrag som alla vi som står för nationens två nationalsp­råk måste ta på allvar.

Minister Pär Stenbäck, som tilldelade­s Folktinget­s förtjänstm­edalj i guld i går, är delvis inne på samma spår som Haglund.

Stenbäck säger att även om han i princip står för frivilligh­et är priset man betalar för frivillig skolsvensk­a att det på 10–15 års sikt leder till avskaffand­et av svenska språket som det andra nationalsp­råket.

– Logiskt sett kommer det att ske så eftersom tillgången på tvåspråkig­a tjänstemän kommer att upphöra och man inte längre kan ge betjäning på svenska inom skatteväse­ndet och domstolarn­a.

Stenbäck ser ändå att svenskan står inför en renässans.

– Nu måste Finland inse att den nordiska inriktning­en är nödvändig med tanke på händelsern­a längre österut. Svenskan är vår brygga västerut.

Han utrycker också en oro att den stabilitet som funnits hos de svenska fonderna tycks svikta.

– Kultur och språk hotas genom att medier och förlag tvingas spara. Institutio­nerna borde se över sina resurser och koncentrer­a sig på det viktigaste.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland