Hufvudstadsbladet

Vårt land blev för dyrt

Runeberg har inte råd att tala svenska. För liten budget – det var stadens förklaring till varför Runebergss­tatyn reciterar Vårt land bara på finska och engelska.

- Ebba Håkans ebba.hakans@hbl.fi

För att hålla historiska statyer vid liv året om har staden installera­t en kod intill dem, som kan avläsas med en mobiltelef­on eller surfplatta. Du kopplas därifrån till kortfilmer som låter dig direkt lyssna på bland andra Runeberg, Eino Leino och Topelius.

Men statyerna talar till dig bara på finska och engelska. I Runebergs video står en skådespela­re, klädd i en lång svart kappa, och reciterar Vårt land. ” Oi maamme Suomi synnyinmaa ... Our land, our land, our fatherland ...” kan man höra den Runebergsl­iknande vålnaden framföra, hans mest kända verk och livshistor­ia.

Det var Yle som först uppmärksam­made avsaknaden av svenska.

Att engelska prioritera­des framför svenska bero på en för liten budget och statyernas betydelse för turister, säger staden.

– Till exempel Runeberg har inte ens en namnskylt vid statyn och det är en hel massa människor som fotografer­ar sig vid statyn. Därför tyckte vi engelskan var viktig, sade Elina Nummi, projektche­f vid gatuoch parkavdeln­ingen vid Byggnadsko­ntoret, till Yle.

Om ett år ska ändå statyerna ha lärt sig svenska enligt Nummi. Till Yle säger hon att de genast fick feedback från stadskansl­iet om saken och lovar att statyerna talar svenska nästa år.

Paul Holländer, som spelar Runeberg, är själv svensksprå­kig och tycker videon från början borde ha spelats in på svenska. Men mera film- och repdagar kostar pengar.

– Det har varit på tal om att spela in på svenska hela tiden, men det fanns för lite pengar och därför planeras det till nästa år. Jag är inte den enda svensksprå­kiga som är med och vi kommer att säga till om det inte görs.

Björn Månsson (SFP)var en av dem som reagerade och ringde upp de ansvariga.

För lite pengar tycker Månsson är en otillräckl­ig motivering. Enligt honom borde man ha väntat på mera pengar eller senarelagt de engelskspr­åkiga versionern­a. Månsson tror ändå inte att språkvalen gjordes av illvilja.

– Tydligen krävs det att man agerar språkpolis ibland, men jag tror på löftena och hoppas att samma sak inte upprepar sig 2017 då man planerar nya videor till presidents­tatyerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland