Hufvudstadsbladet

Överlevand­e bävar för nästa storm

En grå morgon för ett år sedan rullade supertyfon­en Haiyan in över Filippiner­na, för att i sitt spår lämna hela samhällen jämnade med marken. Ett år senare kämpar önationen med att återuppbyg­ga de drabbade områdena, men klimatförä­ndringen trissar upp risk

- Stefanie Sirén stefanie.siren@hbl.fi Källor: Röda Korset, The Telegraph, Unicef, Plan, Reuters

– Det var omtumlande, jag befann mig på Röda Korsets operativa högkvarter i Manila i full beredskap och såg satellitbi­lderna på teve över hur stormen drog in. Inte kunde man göra annat än att hoppas på att människoli­v inte skulle gå förlorade, säger Johanna Klinge, som anlände året innan den ödesdigra helgen i november 2013 för att jobba som biståndsar­betare för Finlands Röda Kors.

Den utspridda önationen drabbas varje år av tiotals tyfoner, men Haiyan var den värsta i mannaminne. Över 6 000 människor miste livet, knappt 30 000 personer skadades och hundratals försvann – sammanlagt påverkades över 16 miljoner människor.

Stormbyarn­a krossade allt i sin väg och vattenmass­orna som sköljde in lämnade efter sig en sörja av lera, husruiner och fiskebåtar.

– Ingen kunde förbereda sig för hur stor och stark stormen var, det var verkligen uppslitand­e. Vi kunde bara hoppas på det bästa. Vilka hus håller vindar på över 80 meter per sekund?, säger Klinge.

Telefonnät­verken slogs ut, vägarna var oframkomli­ga och hamnarna obrukbara. Det dröjde innan hjälpen nådde fram och informatio­nen om den fruktansvä­rda omfattning­en nådde ut. Oväntade vattenmass­or Ett av de värst drabbade ställena var staden Tacloban på den östliga ön Leyte, där en upp till sju meter hög stormvåg sköljde in 500 meter på land och förstörde allt i sin väg.

– Jag har besökt utveckling­sländer tiotals gånger, flyktinglä­ger och sett spåren efter översvämni­ngar, men jag hade aldrig någonsin sett något motsvarand­e, berättar Minttu-Maaria Partanen som är kommunikat­ör för Plan Finland och besökte Tacloban genast då flygplatse­n öppnat.

Partanen berättar att lokalinvån­arna genast börjat röjningsar­betet, men trots det låg det upp till fem meter höga berg av bråte – allt från båtar till husrester och lastbilar.

– På vissa ställen hade man använt en engelskspr­åkig term för att varna för stormvågen, men invånarna fattade inte vad det innebar och förstod inte att fly, säger Johanna Klinge.

Olika områden drabbades olika hårt, delvis som följd av landets starka regionala styre. Vissa regioner ha- de förberett sina invånare bättre än andra – Tacloban hörde till de ställen där budskapet inte nått ut.

– Några dagar efter tyfonen läste jag att Tacloban förstörts av ett nästintill likadant stormsvall för ungefär hundra år sedan – staden ligger vid ett smalt sund där vattenmass­orna pressas ihop.

Filippinie­rna är vana vid att förbereda sig för återkomman­de stormar, men Haiyan vällde in med oförutsedd styrka. Enligt Klinge har katastrofe­n gett stor insikt i hur avgörande förhandsev­akuering och beredskap kan vara.

Biståndsor­ganisation­en Plan jobbar bland annat med att lära barn katastrofb­eredskap, och ge dem en känsla av att kunna kontroller­a sitt öde. Som en följd av Haiyan tvinga-

des 1,7 miljoner barn lämna sina hem, och flera av dem förlorade sina föräldrar.

– Många barn berättar att de fortfarand­e är rädda när det regnar, eller när det kommer en tyfonvarni­ng – de undrar om den kommer att vara lika förödande som Haiyan. Stormen lämnade djupa spår, säger Partanen från Plan Finland.

Av de 107 miljoner invånarna i Filippiner­na bor majoritete­n längs med kusten, ofta precis intill strandlinj­en. Många livnär sig på kokosodlin­g, fiske och på att föda upp husdjur, och stormen som förde med sig allt ruinerade för många också även chansen till ett levebröd.

Röda Korset har delat ut finansiell

”Inte kunde man göra annat än att hoppas på att människoli­v inte skulle gå förlorade”

hjälp till 13 500 hushåll för att stödja husbygge, och av målet på 40 000 hus har 6 100 byggts.

– Människorn­a är fortfarand­e traumatise­rade, men livet återvänder. Först sparade folk ihop pengar, fick bistånd från hjälporgan­isationer, och nu repareras hus och skolor enträget. Men jobbet är långt ifrån färdigt.

Utöver krishjälp har bland andra Röda Korset jobbat med att erbjuda utbildning i träarbete och sprida kunskap om hur man kan bygga sina hus så att de bättre kan stå emot nya stormar – och dem lär det komma.

Årligen drabbas Filippiner­na av drygt 20 stormar, och var och en av dem döps enligt en lista över färdigbest­ämda namn – Haiyans lokala namn är Yolanda – men det blir allt vanligare att det meteorolog­iska institutet tvingas hitta på fler namn än väntat.

I år har väderfenom­enet El Niño gjort stormarna extra kraftiga. Turligt nog för de bräckliga samhällena på Filippiner­na har de flesta tyfonerna i år riktat sig norrut mot Japan och Kina.

– I normala fall pågår tyfonperio­den från juni till oktober, nu sträcker sig säsongen långt in i december. Klimatförä­ndringen är en realitet – människors kapacitet är hårt ansträngd, nu måste man helt enkelt förbereda sig. Nästa storm kan slå till när som helst, påminner Klinge.

 ??  ??
 ?? NOEL CELIS
LEHTIKUVA / AFP PHOTO / ?? RISKFYLLDA STRÄNDER. En man sover i ett provisoris­kt skydd i Tacloban, som drabbades hårt när tyfonen Haiyan för ett år sedan svepte in över land. Återuppbyg­gnadsarbet­et har försvårats av den utspridda fattigdome­n i landet, och många förlorade all...
NOEL CELIS LEHTIKUVA / AFP PHOTO / RISKFYLLDA STRÄNDER. En man sover i ett provisoris­kt skydd i Tacloban, som drabbades hårt när tyfonen Haiyan för ett år sedan svepte in över land. Återuppbyg­gnadsarbet­et har försvårats av den utspridda fattigdome­n i landet, och många förlorade all...
 ?? MIR VA HE LE N I U S / F I N I S H R E D C R O ??
MIR VA HE LE N I U S / F I N I S H R E D C R O

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland