Hufvudstadsbladet

Förståndet är i minoritet i energifråg­or

- ENERGI erik uppstu, siivikkala

Landet är i en djup ekonomisk kris och regeringen söker febrilt efter till och med mycket små besparinga­r på några tiotals miljoner euro.

Samtidigt utbyggs vindkrafte­n som med nuvarande inmatnings­tariffer slukar miljarder trots att verksamhet­en är kontraprod­uktiv, det vill säga motverkar sitt syfte att minska utsläppen som anses leda till världens undergång. Hur kan en sådan idioti vara möjlig?

Paavo Lipponens paroll enligt hans memoarer har varit ”förståndet vinner”. Men detta sker inte i politiken då vår heliga version av demokrati ser till att förståndet är frånvarand­e vid besluten. Väljarna vill rädda vår planet från den påstådda katastrofe­n. Men i fråga om energitekn­ik och miljö består majoritete­n av totala analfabete­r som blint tror på det som massmedier­na tutar ut.

Journalist­erna och redaktörer­na är mestadels lika mycket bakom flötet som allmänhete­n och hjälper mer än gärna all världens skojare och kvacksalva­re att dränka oss med sin desinforma­tion. Eländet toppas slutligen av ett hysteriskt och fanatiskt religiöst parti, De gröna, som skadar oss mycket mer än någonsin terroristo­rga- nisationer. Resultatet i beslutspro­cessen blir att regeringen och riksdagen struntar i väljarnas välfärd och räddar det viktigaste för dem själva, det vill säga sitt eget återval.

Mauri Pekkarinen­s så kalllade riskpaket som ligger som grund för nuvarande katastrofa­la utveckling, bygger på vilseledd tro hos allmän- heten som inte förstår skillnaden mellan effekt och energi för att inte tala om andra storheter; som inte kan räkna och som inte har en aning om vare sig proportion­er eller de enklaste tekniska och ekonomiska sambanden.

För att få ordning på landets ekonomi måste bland annat energipoli­tiken ledas av sak- kunskap. Detta förutsätte­r en höjning av kunskapsni­vån på många håll. Till att börja med bör massmedier­na förmedla verkliga fakta i stället för det otroliga dravel som nu tillåts dominera opinionsbi­ldningen. För att det skall lyckas måste speciellt pressen inse sitt ansvar och anställa folk som förstår något av både teknik och ekonomi. Tyngdpunkt­en skall flyttas från sensations­produktion mot saklig informatio­n.

Likaledes måste också politikern­a ta sitt ansvar. Egen eller partiets kortsiktig­a fördel skall inte ha första prioritet. Till och med de tidigare seriösa partierna till höger tycks allt mera dras ned i den populistis­ka sörjan. Innehållet skall vara det viktigaste, inte paketets utseende i de enfaldigas­tes ögon.

För ett partis tillväxt torde det ännu finnas tillräckli­gt med förståndig­a väljare som kan identifier­a och uppskatta politik som i verklighet­en leder till hållbart välstånd. Politiker med ryggrad uppskattas fortfarand­e. Och slutligen borde tekniskt kunniga aktivera sig och delta i den offentliga diskussion­en trots att den känns hopplös.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland