Hufvudstadsbladet

Borde riksdagen upplösas?

-

Opposition­en har krävt att riksdagen borde upplösas. Den säger att regeringen är oförmögen att fatta beslut. En ny regering kunde starta sitt arbete tidigare.

Enligt grundlagen kan republiken­s president, när riksdagen är sammankall­ad, på motiverat initiativ av statsminis­tern och efter att ha hört riksdagsgr­upperna, bestämma att förtida riksdagsva­l skall förrättas.

Tröskeln för förtida val är hög. Bara en långvarig politisk kris och svårighete­r att bilda en politisk regering kan vara grunden för upplösning. Denna regel är en följd av maktbruket under Kekkonens tid. Presidente­n utnyttjade sin makt effektivt genom att hota riksdagen med nyval. Med den nya konstituti­onen ville man deklarera att i huvudsak ska regeringar sitta fyra år. Bara en mycket allvarlig politisk kris och oförmåga att lösa den kan berättiga nyval. Om man nu skulle upplösa riksdagen skulle den nya riksdagen sammanträd­a till riksmöte första dagen i den månad som börjar näst efter nittio dagar från förordnand­et om val. I praktiken skulle detta betyda att den nya riksdagen skulle börja sitt arbete i mars. Nästa lagtida riksdagsva­l har vi i april. Genom nyval kunde den nya regeringen starta sitt arbete drygt en månad tidigare.

Riksdagen behandlar för tillfället 124 lagförslag. Dessutom tänker regeringen avlåta ännu nästan hundrafemt­io lagproposi­tioner till riksdagen. Om man nu skulle utlysa nyval skulle nästan alla av dem bli obehandlad­e. Dock måste man säga att regeringen redan nu borde prioritera sina förslag. Riksdagen hinner inte behandla dem alla. Man borde ge riksdagen en värdig och nödvändig tid att noggrant behandla alla propositio­ner. Lagförslag som kommer till riksdagen i december och har grundlagsp­roblem har knappast någon som helst möjlighet att bli behandlade på två månader.

Det mest oroväckand­e läget skulle landet ha med budgetbeha­ndlingen. När några ministrar redan nu lovar allt till alla skulle det inte finnas någon ansvarsful­l majoritet för att godkänna en budget under godkända budgetrama­r. Tänk på en riksdagssa­l som i stor eufori godkänner anslag till alla möjliga goda ändamål i konkurrens mellan partierna.

Nu planerar man hur det nya regeringsp­rogrammet borde skrivas. Man vill inte längre skriva över hundra sidor med massor med detaljer. Man vill ha ett strategisk­t dokument. Det blir viktigt för nästa regerings arbete.

Partierna har reserverat denna höst och början av nästa år för att skriva sina mål för nästa regeringsp­rogram. Detta är ett mycket viktigt arbete. Bra grundarbet­e leder till att partierna kan komma överens om ett realistisk­t reformprog­ram. Svårighete­rna under denna riksdagspe­riod härstammar från den populism med vilken Sannfinlän­darna vann valet och som vänstern måste följa. Denna gång vore det viktigt att valkampanj­en skulle ske i lugnets tecken med skarpa politiska analyser.

Det oroväckand­e är att man lovar mycket men nästan aldrig berättar med vilka medel man kan nå uppställda mål. Statens finanser tillåter inte storskalig­a löften, knappast några alls. De stora frågorna i valet är hur vi skapar arbete och hur vi får en lika hög sysselsätt­ningsgrad som i Sverige. Hoppas de bästa svaren vinner.

Kimmo Sasi (Saml) är ordförande för riksdagens finansutsk­ott.

 ?? Kimmo Sasi ??
Kimmo Sasi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland