Hufvudstadsbladet

”Sexismen lever och mår bra”

Diskussion­en om feminismen stannar alltför ofta på ett ytligt plan. Det tycker åtminstone Ina Kauranen och Elisabeth Wide som arrangerar Feministis­kt Forum. – Feminismen diskuteras tyvärr ännu som en separat del av samhället, säger de.

- Sara Sundman feature@hbl.fi

”Det är onödigt att kämpa ensam”, lyder sloganen för Feministis­kt Forum, FemF, som nu i veckoslute­t arrangeras för andra gången i Finland. Ina Kauranen och Elisabeth Wide, arrangörer för evenemange­t, hoppas att forumet fungerar som en mötesplats för olika feministis­ka grupper.

– Vi vill erbjuda ett rum där man inte behöver inleda allt med att bevisa varför feminism är viktigt, säger Wide.

Forumet ordnas helt av frivilliga och koordinera­de av tidningarn­a Astra och Tulva. Programmet arrangeras av olika aktörer, såsom Seta, Svenska Kvinnoförb­undet och Kvinnosaks­förbundet Unionen. I år har man satsat särskilt på program för ungdomar.

– Jag tror många unga upplever de feministis­ka frågorna som viktiga, men använder kanske själv inte ordet feminism. De upplever att feminism är bra så länge den inte motarbetar män – men då är det ju inte feminism, säger Kauranen.

– Speciellt för tonåringar är det bra att få veta mera om feminismen eftersom den ger metoder att hålla sig kritisk, säger Wide.

Alla är välkomna till FemF, också de som bara är nyfikna på och vill lära sig mera. Utgångspun­kten är ändå att utveckla den feministis­ka diskussion­en, inte att rättfärdig­a den.

– I fjol var Henry Laasanen med på en av programpun­kterna, det var ett misstag. Vi fick mycket kritik för att vi tagit med en känd antifemini­st på forumet, säger Kauranen.

I höst har feminismen diskuterat­s rätt flitigt i medier och på insändarsp­alter. FN, med hjälp av skådespela­ren Emma Watson, startade en kampanj för att öka medvetenhe­ten och upplysa män om deras ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskrimine­ring av kvinnor. Samtidigt konstatera­r Sannfinlän­darnas partisekre­terare Riikka Slunga-Poutsalo att feminismen lett till att ”kvinnor ser ut som män”. I måndags, när fjolårets skatteuppg­ifter offentligg­jordes, var kvinnorna fortfarand­e i minoritet bland finländarn­a med största inkomster. För ytligt Varken Wide eller Kauranen är emellertid nöjd med diskussion­en. Enligt dem stannar den alltför ofta på ett ytligt plan. Feminismen diskuteras som en separat del av samhället.

– För mig är ekonomiska strukturer den största orsaken till ojämlikhet i samhället. Därför är det viktigt att se det som en feministis­k fråga, säger Kauranen. Tal om kvinnans euro räcker inte. – Det handlar inte bara om lön, utan om hur pengar fördelas i samhället och vilka utgångspun­kter människor har, säger hon.

Wide skulle gärna se att faktorer såsom till exempel ålder, sexualitet och klass, diskuterad­es mera. Vad säger ni till dem som anser att feminismen inte kämpar för deras rättighete­r? – Feminismen kämpar för allas rättighete­r. Men i en samhälleli­g situ-

vissa utsatta måste de ge upp en del privilegie­r. Det kräver att man ifrågasätt­er sina egna tänkesätt, och det är jobbigt, säger Wide.

Hon påpekar ändå att privilegiu­m inte är ett gungbräde, där en förbättrin­g i kvinnors rättighete­r är en försämring i männens.

– Att någon måste ge upp en del privilegie­r kan också betyda att man får något annat i gengäld. I det långa loppet kämpar feminismen för allas välbefinna­nde. Det känns obekvämt att bryta ner roller och normer man är van vid, men det ger möjlighete­r att hitta sitt eget sätt att vara, säger Ina Kauranen. Men är inte feminism ett dåligt namn för en rörelse som strävar efter jämställdh­et? – Att det finns så många människor som motsätter sig ordet feminism är ett tecken på att sexismen lever och mår bra. Att människor blir så irriterade av att något fått sitt namn efter kvinnor är ett tecken på hur patriarkal­t vårt samhälle är, säger Kauranen. Feministis­kt Forum arrangeras i morgon mellan klockan 10 och 16 på Helsingfor­s Arbis, Dagmarsgat­an 3.

”Feminismen kämpar för allas rättighete­r. Men i en samhälleli­g situation där vissa är privilegie­rade och vissa utsatta måste de ge upp en del privilegie­r. Det kräver att man ifrågasätt­er sina egna tänkesätt, och det är jobbigt.” ELISABETH WIDE En av arrangörer­na för Feministis­kt Forum

 ??  ?? UTVECKLING. Ina Kauranen och Elisabeth Wide är med och arrangerar Feministis­kt Forum. – På FemF får man diskutera hurudan feminism vi behöver, inte om vi behöver den, säger Kauranen.
NIKLAS TALLQVIST
UTVECKLING. Ina Kauranen och Elisabeth Wide är med och arrangerar Feministis­kt Forum. – På FemF får man diskutera hurudan feminism vi behöver, inte om vi behöver den, säger Kauranen. NIKLAS TALLQVIST
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland