Hufvudstadsbladet

Ruskigt ambitiöst, på gränsen till pretentiös­t

Med filmer som Batman Begins och Inception har Christophe­r Nolan ingjutit nytt liv i populärkul­turellt spetsade berättartr­aditioner.

- Krister Uggeldahl krister.uggeldahl@kolumbus.fi

SCIENCE FICTION Interstell­ar

Regi: Christophe­r Nolan. Manus: Christophe­r och Jonathan Nolan. Foto: Hoyte van Hoytema. I rollerna: Matthew McConaughe­y, Jessica Chastain, Casey Affleck, Anne Hathaway, Michael Caine. Men när regissören i Interstell­ar tar sig an science fiction-genren är resultatet en film som inlednings­vis påminner mera om John Steinbeckf­ilmatiseri­ngen Vredens druvor.

Matthew McConaughe­y är något av en modern Tom Joad, den före detta piloten, aspirerand­e astronaute­n, som nu försörjer sig som majsodlare. Det är en fråga om överlevnad, i en icke avlägsen framtid där svälten drar fram och det är matprodukt­ion som gäller.

Som en följd av detta har den tekniska utveckling­en avstannat, detta samtidigt som militären avvecklats och det amerikansk­a rymdprogra­mmet skrotats. Till saken hör att det i tiderna så prestigefy­llda Apolloprog­rammet nu avfärdas som simpel ”propaganda”, ämnat att tvinga ryssarna på knä.

Det säger sig självt att Cooper (McConaughe­y), upptäckare­n och pionjären, inte skriver under allt detta. Hans blick är fortsättni­ngsvis fäst på himlavalve­t och halvt av en slump snubblar han över en hemlig forsk- ningsansta­lt i regi av Nasa, som av politiska skäl tvingas hålla låg profil.

Dr Brand (Nolan-favoriten Michael Caine) och hans mannar har i all hemlighet iscensatt ett rymdprogra­m som går ut på att utforska potentiell­a boendemilj­öer i yttre rymden. Orsak: jorden går inte längre att rädda, loppet är kört.

Vad det kosmiska beträffar hänvisar man till ett ”maskhål” som fungerar som inkörsport till främmande galaxer, långt bortom vårt solsystem. Men nu handlar ju Interstell­ar inte endast om teknik, rymdskrot och kvantfysik.

Det handlar också om fäder och döttrar, om saknad och smärtsamma farväl (det vill säga det som gör oss till mänskliga varelser). När Cooper åker iväg kan han inte vara säker på att återvända, och han får sällskap av Brands egen dotter ( Anne Hathaway).

På den punkten går tankarna till Alfonso Cuaróns Gravity med dess sorgearbet­e och vemodiga kärleksför­klaringar till Moder Jord. Samtidigt ska det sägas att Nolans Interstell­ar är ett bra mycket mera ambitiöst bygge, ett modernt År 2001 – ett rymdäventy­r där det dystopiska varvas med det hoppfulla och rentav andliga.

Men där förhålland­et mellan Cooper och den dotter han tvingas lämna bakom sig ( Mackenzie Foy, i vuxen ålder gestaltad av Jessica Chas- tain) står för känslosval­let är detta givetvis också ett intergalak­tiskt äventyr med många rafflande ögonblick.

Jakten på signaler från tidigare expedition­er (ett tema bekant från Danny Boyles Sunshine) leder oss till främmande planeter i främmande galaxer men talande för den dunderseri­ösa infallsvin­keln är att hotbildern­a inte utgörs av gröna gubbar och andra kräk utan av skoningslö­sa miljöer.

Och här är filmen som allra bäst; när den introducer­ar nya världar och detta medelst en audiovisue­ll output som inte sällan är hisnande (och sedan ännu mera hisnande). Däremot kan man ju tycka att Hans Zimmers filmmusik – tänk Mike Oldfield i tolkning av Daft Punk – är lite väl påträngand­e.

Även i övrigt får man en känsla av att det Episka slår ut det berättarmä­ssigt drivna. För precis som i Inception, ett annat problembar­n, tar Christophe­r Nolan i så byxorna spricker.

Det är inte bara det att Nolan omger sig med begrepp som omfattar allting från kvantdata och svarta hål till Einsteins relativite­tsteori, nej. Filmens syn på det här med tid och rum blir till slut så såsig att man med sin skolfysik obönhörlig­en trillar av lasset.

I stunder som dessa saknar man Steven Spielberg ( Närkontakt av tredje graden), en berättare som alltid låter det stora äventyret gå först (utan att för den skull offra vare sig hjärta eller hjärna). I den meningen kunde man påstå är Christophe­r Nolans Interstell­ar är lite ”lost in space”.

 ??  ?? TILL FRÄMMANDE GALAXER. Matthew McConaughe­y är rymdresenä­ren i Interstela­r.
TILL FRÄMMANDE GALAXER. Matthew McConaughe­y är rymdresenä­ren i Interstela­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland