Hufvudstadsbladet

En av HSO:S bästa

HSO är nog som allra bäst i en repertoar från ca 1870–1910. Vilket skulle bevisas.

- Wilhelm Kvist 029 080 1294, wilhelm.kvist@hbl.fi

KLASSISKT Helsingfor­s stadsorkes­ter

Dir. Christian Vásquez. Sol. Joseph Moog, piano. Musorgskij, Rachmanino­v, Tjajkovski­j. Musikhuset 5.11.

Vid upprepade tillfällen har jag tänkt att Helsingfor­s stadsorkes­ter är som allra bäst i en repertoar som sträcker sig ungefär från år 1870 till 1910. Det är en epok av melodiös musik, oftast grandiost orkestrera­d och skriven i stort format, och en tid när symfoniork­estern som institutio­n blev allt mer etablerad och tonfärgen började spela en allt viktigare roll för kompositör­er, egentligen oberoende av land. Också HSO:s rötter sträcker sig tillbaka till den här tiden, 1882.

I alla stora geografisk­a områden har musiken sina särdrag och varje land eller språkområd­e har sina tongivande gestalter ( Debussy, Ravel, Verdi, Wagner, Brahms, Bruckner, Mahler, Elgar, Sibelius och så vidare). I Ryssland härskar inlednings­vis De fem ( Milij Balakirev, César Cui, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimsky-Korsakov och Alexander Borodin), en grupp som både formulerar ett förhålland­e Tjajkovski­j och som kommer att influera hela den senare ryska traditione­n, till exempel Skrja- bin, Rachmanino­v, Prokofjev, Stravinsky. Det här är en tid innan USA blir den stora smältdegel­n på konstmusik­ens område (även om samtliga i den senare gruppen besökte eller emigrerade till USA).

Kring den här repertoare­n – Musorgskij, Rachmanino­v och Tjajkovski­j – kretsade HSO:s konsertpro­gram den här veckan. Av Musorgskij spelades hans sällan hörda Intermezzo in modo classico (1867), ett dramaturgi­skt lite fatt och harmlöst verk, om än helt intressant, medan Rachmanino­v och Tjajkovski­j represente­rades genom två av deras kändaste och mest älskade verk.

Rachmanino­vs andra pianokonse­rt är de facto så välkänd att det kan tyckas vågat att ta sig an stycket. Rachmanino­vs konserter hör man alltför ofta i tävlingar, och då med öron som nästan söker efter minsta lilla felslag eller svaghet. Oberoende av med vilka öron man lyssnade i onsdags, gick sådana svagheter inte att skönja i unge tysken Joseph Moogs (f. 1987) tolkning, som var både tekniskt briljant, distinkt och välartikul­erad, och tolkningsm­ässigt mogen. Om man riktigt vill läsa in någonting här, kan man tänka sig att Moogs aktivitete­r som kompo- sitör avspeglar sig i hans förståelse för musikens dramatiska uppbyggnad och formandet av fraserna, speciellt alla fortekulmi­nationer.

Orkesterns insats var genomgåend­e stark och kvalitativ­t högtståend­e, både i Rachmanino­vkonserten från 1900–01 och i Tjajkovski­js fjärde symfoni från 1877–78. Den dramatiska trumpetsig­nalen som inleder symfonin och som återkommer i slutet gjordes förträffli­gt, liksom det egendomlig­a scherzot (en hel sats skriven för att spelas pizzicato) och den kraftfulla finalen.

På HSO-podiet stod denna gång Christian Vásquez (f. 1984), vars namn ännu inte ristats in bland stjärnorna. Han är snarare en stigande stjärna från Venezuela som blev känd efter debuten 2008. 2010– 13 vad han första gästdirige­nt i Gävle och som bäst testar han sina vingar med olika symfoniork­estrar.

Något av det bästa var att se att Vásquez inspireran­de och entusiasme­rande inverkan på HSO-musikerna, som spelade förträffli­gt och visade honom all respekt. Konserten var en av de bästa som jag har hört med orkestern.

 ?? PAUL MARC MITCHELL ?? UNG SOLIST. Tysken Joseph Moog serverade en briljant tolkning av Rachmanino­vs andra konsert med HSO.
PAUL MARC MITCHELL UNG SOLIST. Tysken Joseph Moog serverade en briljant tolkning av Rachmanino­vs andra konsert med HSO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland